Logika praktyczna

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-LPRAW
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńStudent będzie kształcił umiejętności praktycznego stosowania podstawowych narzędzi logicznych; będzie rozwiązywał zadania z określonej partii materiału; będzie, analizując konkretne sytuacje ze świata mediów, odszukiwał podstawowe struktury logiczne
Opis wykładówStudent pozna podstawowe narzędzie logiczne usprawniające myślenie: podstawowe relacje semiotyczne, twory językowe i ich korelaty, podział logiczny, analiza, stratyfikacja, definicja, rozumowania, argumentacja, chwyty erystyczne.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest wprowadzenie w podstawowe metody logicznej analizy informacji. Ma wyrobić w studencie świadomość uniwersalności struktur logicznych oraz ich przydatności w poprawnym i skutecznym przetwarzaniu różnych informacji.
Literatura podstawowa1) Tokarz M., M. Tokarz, Argumentacja.Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, UG, 2006 2) Łukowski P., Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji, Wolters Kluwer Polska, 2012 3) Kwiatkowski T., Logika ogólna, UMCS, 1995
Literatura uzupełniająca1) K. Szymanek, K. Wieczorek, A. Wójcik, , Sztuka argumentacji : ćwiczenia w badaniu argumentów,, PWN, 2005 2) Nieznański E. , Logika: podstawy, język, uzasadnianie, , C.H. Beck, 2006
Uwagi