Multimodalność kanonów piękna i resemiotyzacja atrakcyjności

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-MKPiRA
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceanaliza zjawisk i form kultury, wybrane elementy historii i teorii sztuki
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrzedstawienie programu i literatury. Zapoznanie z kryteriami i formą uzyskania oceny. Przemiany w postrzeganiu piękna i atrakcyjności ludzkiego ciała i jego wizerunków w sztuce i w kulturze popularnej z uwzględnieniem różnych tradycji i odniesień kulturowych. Przegląd zmian w ujęciu historycznym. Prymat percepcji wizualnej, obrazowość ciała. Biologiczne uwarunkowania kanonów kulturowych dotyczących atrakcyjności. Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych. Odmienność, cykliczność, powroty do zapomnianych trendów. Świadoma stylizacja jako element kreowania wizerunku. Atrakcyjność ciała a reklama i konsumpcja.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaWprowadzenie w problematykę zjawisk kulturowych dotykających sfery ludzkich uwarunkowań i preferencji dotyczących wyborów odnoszących się do tego, co (w rozumieniu potocznym) uznawane jest za 'estetyczne' w postrzeganiu ludzkiej cielesności i atrakcyjności. Uświadomienie specyfiki 'gustu' kształtowanego przez procesy biologiczne (dobór płciowy) jak i uwarunkowanego kulturowo (np. moda, styl) z uwzględnieniem różnic kulturowych. Zwrócenie uwagi studentów na znaczenie wspomnianych zjawisk dla rozumienia wybranych tendencji społecznych i przemian kulturowych oraz roli, tak charakteryzowanych preferencji, w przypadku wykorzystania ich w reklamie i w procederze podsycania konsumpcji.
Literatura podstawowa1. Čabrić M., Pokrywka L., Piękno ciała, Warszawa 2010. 2. Pawłowski B., Biologia atrakcyjności człowieka, Warszawa 2009. 3. Red. Eco U., Historia piękna, Rebis 2005. 4. Red. Eco U., Historia brzydoty, Rebis 2007. 5. Historia ciała, t 1-3, wydawnictwo zbiorowe, Słowo/Obraz/Terytoria 2013-2014.
Literatura uzupełniająca
Uwagi