Morfologia innowacji

2018L

Kod przedmiotu1472S1-MORINN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTreść ćwiczeń obejmuje przygotowanie projektu związanego z procesem innowacyjnym. Student wybiera określony problem i bada jego rozwój i przekształcenia. Efektem ćwiczeń będzie projekt będący analizą rozwoju wybranego produktu, idei, wartości oraz opis czynników, które wpłynęły na proces ich rozwoju.
Opis wykładówTreść wykładów obejmuje omówienie teoretycznych i historycznych założeń teorii rozwoju i innowacji. Wykłady obejmują przedstawienie teoretycznego rozumienia kategorii rozwoju, postępu i innowacji oraz ich historycznych przeobrażeń. Istotnym elementem wykładu będzie przedstawienie zarówno psychologicznego, jak również społecznego oraz kulturowo-cywilizacyjnego fundamentu teorii rozwoju, postępu i innowacji.
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu wprowadzenie w problematykę związaną z tematyką zmiany i rozwoju oraz ukazanie specyfiki kategorii innowacji na tle innych kategorii opisujących rozwój. Jego celem jest unaocznienie złożoności problemu oraz niejednoznaczności w interpretowaniu rozwoju, postępu i innowacyjności. Celem kształcenia jest również pokazanie dylematów związanych z problematyka innowacji, które wiążą się z różnymi sposobami interpretacji zjawisk innowacyjnych, przede wszystkim innowacjami technologicznymi i społecznymi.
Literatura podstawowaDoren Van Ch., The Idea of Progress, Fredereick A. Preager Publishers, New York, Washington, London 1967; Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, przeł. J. Konieczny, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2007; Eisenstadt N. S., Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, przeł. A. Ostolski, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007; Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1994; Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011; Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008; Rossi P., Zatonięcie bez świadka. Idea postępu, przeł. A. Dudzińska-Facca, PAN Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1998;
Literatura uzupełniająca
Uwagi