Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa

BA seminar and BA thesis

2018L

Kod przedmiotu1472S1-SEMLICP1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetodologia badań naukowych, Metody ilościowe badań społecznych
Wymagania wstępneOgólna znajomość zasad organizacji pracy badawczej (metod, technik, narzędzi, analizy, sposobów wyjaśniania).
Opis ćwiczeńFinalizacja prac nad rozpoczętymi tematami lub projektami. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZapoznanie z obowiązującą procedurą dyplomowania i sposobem jej praktycznej realizacji. Finalizacja prac nad pracą dyplomową: przygotowanie wersji roboczej, poprawki, uzupełnienia. W przypadku indywidualnego studenta: przygotowanie do egzaminu dyplomowego. W przypadku grupy realizującej zespołowy projekt: zebranie i uporządkowanie wszystkich przewidzianych harmonogramem części projektu, ocena efeektów pracy, wprowadzenie poprawek i uzupełnień, przygotowanie prezentacji projektu podczas egzaminu dyplomowego.
Literatura podstawowa1) Apanowicz J., Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005; Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Warszawa 2004; Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tekstu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1998; Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000; Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005; Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005; Zarządzenia rektora UWM w Olsztynie oraz dziekana Wydziału Humanistycznego w zakresie procedur dyplomowania., Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak