Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-SEMLICP2
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetodologia badań naukowych, Analiza zjawisk i form kultury, Metody ilościowe badań społecznych, Metody jakościowe badań społecznych.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZgodnie z harmonogramem, kontynuacja rozpoczętych prac nad przygotowaniem prac dyplomowych. W przypadku licencjatów seminaryjne spotkania połączone z referowaniem fragmentów prac, dyskusja i rozwiązywaniem pojawiających się problemów. Przygotowywanie sprawozdań cząstkowych oraz sprawozdania podsumowującego.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaKontynuacja rozpoczętych prac na pracą dyplomową, realizacja koncepcji, przygotowanie sprawozdań z założonych zadań i osiągniętych wyników oraz . W przypadku projektów dodatkowo praca nad poszukiwaniem możliwość jego realizacji po zakończeniu studiów.
Literatura podstawowaApanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005; Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Warszawa 2004; Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tekstu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1998; Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie: Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000; Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005; Wójcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną: licencjacką, magisterską, doktorską, Warszawa 2005; Zarządzenia rektora UWM w Olsztynie oraz dziekana Wydziału Humanistycznego w zakresie procedur dyplomowania.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak