Socjologia

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-SOCJ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńSocjologia jako nauka o życiu społecznym i jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych. Jednostka w społeczeństwie – zagadnienie socjalizacji i kontroli społecznej. Charakterystyka zbiorowości i grup społecznych. Rodzina jako przykład grupy społecznej. Kultura jako przedmiot zainteresowania socjologii. Nierówności i stratyfikacja.
Opis wykładówPrzedmiot, funkcje i problemy badawcze socjologii. Podstawy życia społecznego. Struktura społeczna - ruchliwość i zróżnicowanie społeczne oraz procesy i zmiany społeczne. Wybrane obszary analizy socjologicznej - socjologie szczegółowe: socjologia rodziny, socjologia wsi i miasta, socjologia wyborów politycznych, socjologia mniejszości, socjologia narodu. Metodologia - główne założenia, zasady i błędy w badaniach społecznych. Socjotechnika - manipulacje, wybrane techniki sterowania motywacją ludzką.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przybliżenie studentom problematyki, którą zajmuje się socjologia, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w rodzinie, grupach rówieśniczych, grupach celowych, narodzie i Polsce.
Literatura podstawowa1) Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa, 2001, s. r. I i II 2) Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków, 2012 3) Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa, 2003 4) Giddens A., Socjologia, Warszawa, 2006 5) Sztompka P., Kucia M., Socjologia. Lektury, Kraków, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi