Statystyka

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-STAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia statystyki, które przydatne są w badaniach społecznych. Poruszane są zagadnienia teoretyczne mające charakter wprowadzenia do przedmiotu (statystyka a kwestie związane z metodologią, metodami i technikami badań społecznych). W ramach zajęć jest omawiana analiza rozkładu jednej zmiennej (zmienna, wskaźnik, indeks, poziomy pomiaru zmiennej) oraz analiza miar zmiennej (miary tendencji centralnej i miary dyspersji). Studenci zapoznawani są także ze sposobami budowy tabel kontyngencji oraz badania związku między dwoma zmiennymi. Wprowadzane są zagadnienia statystki indukcyjnej. Oprócz teoretycznego wprowadzenia obejmującego podstawowe zagadnienia prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego studenci poznają testy statystycznej istotności.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, które mogą być przydatne przy ilościowej analizie danych zebranych w trakcie badań społecznych. Student powinien umieć zebrać odpowiednie dla danego problemu badawczego dane, przedstawić hipotezy badawcze oraz dokonać analizy zebranych danych wywołanych lub zastanych.
Literatura podstawowa1) Nawojczyk, M., Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków: Wyd. SPSS, 2010 2) Wieczorkowska, G. i J. Wierzbiński, Statystyka. Od teorii do praktyki, Warszawa: SCHOLAR, 2011 3) Szwed, R., Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Lublin: Wyd. KUL, 2009
Literatura uzupełniająca1) Francuz, P. i R. Mackiewicz, wyd. Lublin: Wyd. KUL, Liczby nie wiedzą skąd pochodzą, 2005r., tom 2) Lissowski, G., J. Haman i M. Jasiński, wyd. Warszawa: SCHOLAR, Podstawy statystyki dla socjologów, 2008r., tom
UwagiBrak