Statystyka

2019Z

Kod przedmiotu1472S1-STAT
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują podstawowe zagadnienia statystyki, które przydatne są w badaniach społecznych. Poruszane są zagadnienia teoretyczne mające charakter wprowadzenia do przedmiotu (statystyka a kwestie związane z metodologią, metodami i technikami badań społecznych). W ramach zajęć jest omawiana analiza rozkładu jednej zmiennej (zmienna, wskaźnik, indeks, poziomy pomiaru zmiennej) oraz analiza miar zmiennej (miary tendencji centralnej i miary dyspersji). Studenci zapoznawani są także ze sposobami budowy tabel kontyngencji oraz badania związku między dwoma zmiennymi. Wprowadzane są zagadnienia statystki indukcyjnej. Oprócz teoretycznego wprowadzenia obejmującego podstawowe zagadnienia prawdopodobieństwa i rozkładu normalnego studenci poznają testy statystycznej istotności.
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi, które mogą być przydatne przy ilościowej analizie danych zebranych w trakcie badań społecznych. Student powinien umieć zebrać odpowiednie dla danego problemu badawczego dane, przedstawić hipotezy badawcze oraz dokonać analizy zebranych danych wywołanych lub zastanych.
Literatura podstawowaLissowski, Grzegorz, Jacek Haman i Mikołaj Jasiński, 2008: PODSTAWY STATYSTYKI DLA SOCJOLOGÓW, Warszawa: SCHOLAR Nawojczyk, Maria, 2010: PRZEWODNIK PO STATYSTYCE DLA SOCJOLOGÓW, Kraków: Wyd. SPSS Wieczorkowska, Grażyna i Jerzy Wierzbiński, 2011: STATYSTYKA. OD TEORII DO PRAKTYKI, Warszawa: SCHOLAR
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak