Teorie kształtowania potrzeb

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-TEK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńOmówione teorie potrzeb stanowią punkt odniesienia samodzielnej pracy studentów: próby ich krytyki oraz analizy związku między procesami społecznymi a ludzkimi potrzebami. Studenci poszukują i analizują przykłady manipulacji ludzkimi potrzebami. Studenci poszukują i analizują przykłady alternatywnych trendów wobec konsumpcjonizmu (dekonsumpcja, ekokonsumpcja, etnocentryzm, świadoma konsumpcja).
Opis wykładów1. Psychologiczne koncepcje człowieka (behawiorystyczna, psychoanalityczna, koncepcje natury ludzkiej w psychologii humanistycznej; koncepcja człowieka w psychologii poznawczej); 2. Teorie potrzeb (A. Maslow, C. P. Alderfer D. McClelland F. I. Herzberg); 3. Manipulacja a ludzkie potrzeby (w oparciu o metody manipulacji – R. B. Cialdiniego) 4. Procesem kształtowania się społeczeństwa konsumpcyjnego. Konsumpcjonizm a ludzkie potrzeby. 5. Alternatywne trendy wobec konsumpcjonizmu.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z: - głównymi psychologicznymi koncepcjami człowieka; - rozwijającymi się historycznymi odmianami teorii potrzeb; - metodami manipulacji tworzonej w oparciu o ludzkie potrzeby (w oparciu o metody manipulacji – R. B. Cialdiniego) - procesem kształtowania się społeczeństwa konsumpcyjnego (przechodzenia od zaspokajania potrzeb egzystencjalnych do rozszerzonej konsumpcji rozmaitych dóbr); - alternatywnymi trendami wobec społeczeństwa konsumpcyjnego. Omówione teorie potrzeb będą stanowiły punkt odniesienia samodzielnej pracy studentów: próby ich krytyki oraz analizy związku między procesami społecznymi a ludzkimi potrzebami.
Literatura podstawowa1) R.J. Gerrig, P.G. Zimbardo, , Psychologia i życie, PWN, 2006 2) J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, 1996 3) J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1 i 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000 4) R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002 5) Gehl J., Miasto dla ludzi, RAM Sp. z o. o., 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi