Teoria innowacji społecznych

2019L

Kod przedmiotu1472S1-TIS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńTreść ćwiczeń obejmuje analizę i omówienie konkretnych przykładów innowacyjności społecznej. Ćwiczenia będą koncentrowały się na poszukiwaniu istoty innowacyjności społecznej oraz jej konkretnych manifestacji w życiu jednostkowym i społecznym. Treść ćwiczeń będzie obejmowała również przedstawienie tzw. dobrych praktyk innowacji społecznych oraz próbę przygotowania projektu związanego z innowacjami społecznymi.
Opis wykładówTreść wykładów obejmuje omówienie teoretycznych i historycznych założeń teorii innowacji społecznych. Wykłady obejmują przedstawienie teoretycznego rozumienia kategorii innowacji społecznych oraz jego historycznych przeobrażeń. Istotnym elementem wykładu będzie przedstawienie zarówno psychologicznego, jak również etycznego, społecznego oraz kulturowo-cywilizacyjnego fundamentu teorii innowacyjności społecznej
Cel kształceniaPrzedmiot ma na celu wprowadzenie w problematykę związaną z tematyką zmiany i rozwoju oraz ukazanie specyfiki kategorii innowacji społecznych na tle innych kategorii opisujących rozwój. Jego celem jest unaocznienie złożoności problemu oraz niejednoznaczności w interpretowaniu innowacji oraz innowacji społecznych. Celem kształcenia również zapoznanie historycznymi źródłami innowacji społecznych i konkretnymi działaniami z zakresu innowacyjności społecznej.
Literatura podstawowaBokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna : Polacy wobec nowoczesności - raport z badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007; Grotowska S., Doświadczenia zmian społecznych, Nomos, Kraków 2010; Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, przeł. J. Konieczny, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2007; Eisenstadt N. S., Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji, przeł. A. Ostolski, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007; ; Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011; Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008; Makarewicz-Marcinkiewicz A., Nowa gospodarka : uwarunkowania polityczne i konsekwencje społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań 2013;
Literatura uzupełniająca
Uwagi