Wprowadzenie do analizy trendów

2017Z

Kod przedmiotu1472S1-WDAT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZajęcia będą poświęcone praktycznym aspektom analizy trendów. Warsztaty zapoznają z procesem analizy trendów, w szczególności z przygotowaniem informacji (sposoby gromadzenia informacji do analizy trendów), ze sposobami wykorzystania matryc trendów, z metodami heurystycznymi (m.in. burzą mózgów) oraz z analizą porównawczą i syntetycznym ujęciem wniosków.
Opis wykładów1. Zdarzenia, zmiany, trendy (sposoby rozumienia, typologie, praktyczne i teoretyczne znaczenie trendów oraz wykorzystanie wiedzy o trendach i projektowaniu przyszłości). Interdyscyplinarność podejścia. Trendy a prawa i prawidłowości, emergentność przemian, korelacje. Trendy a mody. 2. Trendwaching, trendsetting. Trendy w ekonomii, socjologii, teorii zarządzania, filozofii. Interdyscyplinarność podejścia. Wiedza o trendach jako czynnik przemian w nauce (nowe podejścia teoretyczne, nowe perspektywy badawcze). 3. Trend jako forma zmian. Trendy a technologie, innowacje, projektowanie przyszłości. 4. Metody analizy i projektowania przyszłości (symulacje, scenariusze przyszłości, rynki, ekspertyzy, ekstrapolacje, analogie) 5. Trendy a człowiek i społeczeństwo (potrzeby, zachowania konsumpcyjne, ekonomiczne i kulturowe). Konsumpcja, prosumpcja, użytkowanie, dzielenie się. Redefiniowanie, resemiotyzacja. 6. Prezentacja i analiza wybranych raportów trendowych: miasta przyszłości, technologie, żywność (struktura, założenia, metody, narzędzia). 7. Projektowanie przyszłości: możliwości, ograniczenia
Cel kształceniaPoznanie podstawowej wiedzy na temat trendów, ich typologii, odmian. Zdobycie wiedzy o trendach i innych sposobach pojmowania zmian, ich teoretycznym i praktycznym znaczeniu. Stworzenie mapy podstawowych trendów rozwojowych w zakresie życia społecznego, technologii i nauki, gospodarki. Poznanie najważniejszych metod analizy i przewidywania trendów.
Literatura podstawowa1) A. Kononiuk, J. Nazarko, Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości, t. , Warszawa, 2014, s. 2) J. Harkin, Trendologia. Niezbędny przewodnik po przełomowych ideach, t. , Kraków, 2010, s. 3) D. Barney, Społeczeństwo sieci, t. , Warszawa, 2008, s. 4) M. Gladwell, Punkt przełomowy. O małych przyczynach wielkich zmian, t. , Kraków, 2009, s. 5) M. Gladwell, Błysk. Potęga przeczucia, t. , Kraków, 2009, s. 6) M. Castells, Społeczeństwo sieci, t. , Warszawa, 2007, s. 7) H. Vejlgaard , Anatomia trendu, t. , Warszawa, 2012, s. 8) M.W. Covel, Trend jest twoim przyjacielem. Trudna droga do łatwych zysków, t. , Warszawa, 2013, s. 9) V. Smil, Global Catastrophes and Trends, t. , Cambridge London, 2012, s. 10) S. Singh, New Mega Trends. Implications for our Future Lives, t. , Palgrave Macmillan, 2012, s. 11) M. Raymond, The Trend Forecaster's Handbook, t. , Laurence King Publishing, 2014, s. 12) J. Gajewski W. Paprocki, J. Pieregud (red.), Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, t. , Gdańsk, 2015, s. 13) Raport Roland Berger Strategy Consultants Trend Compendium 2030, https://www.rolandberger.com/gallery/trend-compendium/tc2030/content/assets/trendcompendium2030.pdf, t. , , , s. 14) J. Tkaczyk, Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, t. maj-czerw, "Handel wewnętrzny, Konsumpcja i konsument – nowe trendy", 2012, s. 126-134 15) J. Boon, E. Rusman, M. van der Klink, C. Tattersall, Developing a critical view on e-learning trend reports: trend watching or trend setting?, t. , "International Journal of Training and Development", 2005, s. 205-211 16) H. Mason, D. Mattin, M. Luthy, D. Dumitrescu, A. Osterwalder, Trend-Driven Innovation: Beat Accelerating Customer Expectations, t. , Wiley, 2015, s. 17) A. Martelli, Models of Scenario Building and Planning. Facing of Uncertainty and Complexity, t. , Palgrave Macmillan, 2014, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak