Analiza i kreowanie trendów - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Analiza i kreowanie trendów

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie) lub konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (stara matura) z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie
  Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 180. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz ma profil ogólnoakademicki.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: posiada umiejętności i wiedzę w zakresie monitorowania, analizowania przemian i tendencji rozwojowych, kształtowania się trendów na dynamicznie zmieniającym się rynku dóbr i usług oraz w zakresie przemian społecznych i kulturowych. Potrafi rozpoznawać istniejące i pojawiające się potrzeby, ich źródła, rodzaje, uwarunkowania, prawidłowości rozwoju i ich charakter, towarzyszące im wartości, oczekiwania indywidualne i społeczne, mechanizmy zaspokajania i ich konsekwencje. Posiada umiejętność obserwacji, analizy, wyciągania wniosków oraz rozwiązywania problemów. Zna formy i następstwa współczesnych strategii życia społecznego: konsumpcjonizm, pragmatyzm i utylitaryzm, jak również alternatywne wzorce, strategie życia i zaspokajania potrzeb. Zna specyfikę potrzeb realnych oraz „wirtualnych” (zaspokajanych za pośrednictwem sieci internetowej). Potrafi rozpoznawać zmieniające się preferencje rynkowe, konsumenckie, kulturowe, powiązane z nimi oczekiwania i potrzeby oraz umie na nie reagować w sposób innowacyjny. Ma wiedzę o ekonomicznych aspektach potrzeb, podstawowych prawidłowościach gospodarki rynkowej. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie kulturowych i społecznych aspektów potrzeb i ich zaspokajania. Zna różnorodne uwarunkowania potrzeb i powiązanych z nimi zjawisk kulturowych. Rozumie dynamiczny charakter potrzeb oraz wynikającą z tego konieczność aktywności oraz nieustannego poszukiwania i tworzenia nowych rozwiązań. Rozumie innowacyjny charakter powstających strategii rynkowych i jest przygotowany do samodzielnego i zespołowego opracowywania tego rodzaju przedsięwzięć, ofert usług oraz produktów w formie projektów. Rozumie konieczność rozwijania postaw poszukujących i twórczych. Zna i stosuje podstawowe metody badań sondażowych, potrafi w stopniu podstawowym analizować zdobyte dane empiryczne, samodzielnie wyciąga wnioski i planuje swoje działania zawodowe. Rozumie kreatywny charakter działań profesjonalnych.
  Posiada wiedzę o zasadach prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i umiejętności niezbędne do założenia i samodzielnego prowadzenia firmy. Zna podstawowe techniki marketingu i komunikacji. Zna i potrafi wykorzystać technologie informacyjne w celach zawodowych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów, pracy zespołowej, realizacji samodzielnie opracowanych i przygotowanych działań celowych. Potrafi rozpoznawać zmieniające się preferencje i oczekiwania oraz umie na nie reagować w sposób innowacyjny. Rozumie innowacyjny charakter strategii rynkowych i jest przygotowany do samodzielnego i zespołowego przygotowywania innowacyjnych ofert usług i produktów. Ma świadomość odpowiedzialności za własne działania, których następstwem jest nie tylko osiąganie celów istotnych z ekonomicznego punktu widzenia, ale także wpływających na jakość i styl życia człowieka w wymiarze indywidualnym i społecznym. Umie rozwiązywać problemy zawodowe, pracować w zespole i sprawnie komunikować się z otoczeniem. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z zachowaniem zasad etycznych. Wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego. Rozumie zarówno pozytywną, jak i negatywna rolę i znaczenie autorytetu w rozwoju zjawisk kulturowych. Dostrzega wiele aspektów rzeczywistości, potrafi efektywnie pracować z dużą ilością różnych informacji, dostrzega zależności oraz wyciąga wiarygodne wnioski z posiadanych danych. Poszukuje różnorodnych danych i informacji, prawidłowo analizuje i ocenia przydatność dostępnych informacji, szacuje ich użyteczność i wiarygodność, dostrzega zależności między nimi. Samodzielnie określa przyczyny błędów i nieprawidłowości oraz wyciąga złożone wnioski z przeprowadzonych analiz. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy:
  - Posiada wiedzę o miejscu i znaczeniu studiowanych dyscyplin (filozofii, informatologii, ekonomii, socjologii) w strukturze nauk humanistycznych i społecznych,
  - Zna wybraną terminologię oraz problematykę badawczą filozofii, socjologii, ekonomii i informatologii w związku z wybranymi współczesnymi zjawiskami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi,
  - Zna podstawowe metody badawcze oraz warunki ich stosowania w zakresie nauk humanistycznych oraz nauk ekonomicznych i socjologii,
  - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranych zagadnień filozofii, socjologii, ekonomii oraz informatologii w zakresie procesów, uwarunkowań, praw i trendów rozwoju,
  - Ma podstawową wiedzę o człowieku w zakresie najważniejszych współczesnych filozoficznych, socjologicznych, ekonomicznych i informatologicznych koncepcji zjawisk społecznych i kulturowych, ich uwarunkowań oraz możliwych następstw,
  - Ma wiedzę o potrzebach indywidualnych i społecznych w aspekcie:
  a) źródeł, form i sposobów zaspokajania,
  b) mechanizmów kształtowania się i upowszechniania,
  c) innowacyjności społecznej i ekonomicznej oraz tworzenia trendów,
  - Zna podstawowe sposoby analizy i interpretacji wytworów kultury i mechanizmów rynkowych właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie filozofii, socjologii, ekonomii oraz informatologii,
  - Zna i rozumie związki między zjawiskami kulturowymi, społecznymi i ekonomicznymi a wartościami, zasadami i normami etycznymi; rozumie etyczne aspekty działań zawodowych i związaną z nimi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i ich skutki,
  - Zna zasady komunikacji, sposoby organizacji i formy pracy zespołowej oraz działań projektowych,
  - Zna ogólne zasady i uwarunkowania przedsiębiorczości, wynikające z wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych,
  - Zna działalność najważniejszych instytucji kultury, specyfikę współczesnych trendów kulturowych, ich uwarunkowania aksjologiczne, ekonomiczne i społeczne w skali lokalnej i globalnej,
  - Ma podstawową wiedzę o ekonomicznych aspektach produkcji, usług, wymiany dóbr i konsumpcji; rozumie relacje między rynkiem a zachowaniami społecznymi, zjawiskami kulturowymi oraz zmianami środowiskowymi i klimatycznymi,
  - Zna podstawowe zasady logiki praktycznej oraz techniki poprawnego wnioskowania, myślenia kreatywnego oraz uwarunkowania innowacyjności w wymiarze społecznym i ekonomicznym,
  - Posiada podstawową wiedzę demograficzną oraz wiedzę o wybranych (kulturowych, społecznych i ekonomicznych) konsekwencjach prognozowanych zmian demograficznych,
  - Zna i rozumie trendy, strategie życia społecznego, mechanizmy ich kształtowania się oraz związki z kulturą i wartościami,
  - Zna wybraną terminologię filozofii, socjologii, ekonomii i informatologii w języku obcym,
  - Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności fizycznej na co dzień.
  2. W kategorii umiejętności:
  - Samodzielnie wyszukuje, gromadzi, analizuje, selekcjonuje oraz wykorzystuje informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych,
  - Prawidłowo posługuje się wybraną terminologią filozoficzną, ekonomiczną, socjologiczną oraz informatologiczną, pozwalającą opisywać i wyjaśniać panujące i powstające trendy w kulturze, gospodarce i konsumpcji,
  - Pod kierunkiem opiekuna naukowego organizuje i podejmuje proste działania badawcze, a następnie prezentuje wyniki własnej pracy,
  - Na podstawie znajomości reguł metodologii analizuje i interpretuje uwarunkowania trendów oraz przebieg procesów kulturowych, społecznych i gospodarczych w zakresie filozoficznym, socjologicznym i ekonomicznym,
  - Formułuje własne rozwiązania sytuacji problemowych i zawodowych, stosuje różne strategie argumentacji,
  - Stosuje zasady i techniki kreatywnego myślenia w analizowaniu i rozwiązywaniu sytuacji problemowych oraz potrafi je wykorzystać w pracy zespołowej i działaniach projektowych,
  - Na płaszczyźnie zawodowej skutecznie komunikuje się z przedstawicielami innych dyscyplin i profesji,
  - Samodzielnie przygotowuje wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej wykorzystując różne źródła informacji oraz narzędzia i technologie informacyjne,
  - Wykorzystuje standardowe narzędzia analizy ilościowej i jakościowej do prognozowania zjawisk gospodarczych, społecznych i kulturowych,
  - Samodzielnie i zespołowo tworzy innowacyjne projekty, planuje i podejmuje ich realizację,
  - Ma umiejętność sprawnej komunikacji, autoprezentacji, uzasadniania własnych poglądów, stosowania różnorodnych strategii argumentacji i technik perswazji,
  - Ma podstawowe umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych w zakresie ekonomii, socjologii i informatologii,
  - Ma podstawowe umiejętności diagnozowania, interpretacji oraz prognozowania zjawisk kulturowych, społecznych oraz ekonomicznych z uwzględnieniem zmian klimatycznych, środowiskowych oraz strategii adaptacyjnych,
  - Posługuje się wybranym językiem obcym zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w zakresie podstawowej terminologii właściwej dla studiowanego kierunku studiów,
  - Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym.
  3. W kategorii kompetencji społecznych:
  - Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i rozszerzania kompetencji,
  - Współdziała i pracuje w grupie przyjmując w niej określone role i ma świadomość odpowiedzialności za następstwa działań własnych i zespołowych,
  - Na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania; rozumie nieuchronność zmian i jest na nie otwarty,
  - Ma świadomość wpływu zmian środowiskowych i klimatycznych na procesy ekonomiczne, społeczne, kulturowe oraz na jakość życia społecznego,
  - Rozumie odpowiedzialność za powodzenie własnych działań zawodowych oraz projektowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego,
  - Rozumie etyczne następstwa wynikające z wymogu rzetelnego przekazywania wiedzy, uczciwości w nauce i w działalności zawodowej,
  - Ma świadomość odpowiedzialności wynikającej ze społecznego kontekstu podejmowanych działań i roli metakompetencji (kompetencji „miękkich”) w działaniach innowacyjnych,
  - Umie działać projektowo, angażować się w przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturowym, służące rozwojowi społecznemu i zachowaniu lokalnego oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  - Rozumie znaczenie nauk humanistycznych i społecznych w kształtowaniu się i jakości więzi społecznych, rozwoju przedsięwzięć gospodarczych i form kultury,
  - Potrafi świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej; docenia ważność problematyki związanej z tymi obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju w wymienionych dziedzinach.
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyk:
  - nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,
  - kształtowanie odpowiedniego stosunku do pracy zawodowej i obowiązków z nią związanych,
  - konfrontowanie zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu studiowanego kierunku studiów z powierzanymi zadaniami zawodowymi,
  - poszukiwanie możliwości nawiązania współpracy i zainicjowania projektu finalizującego ścieżkę kształcenia.
  System kontroli.
  Praktyki odbywają się pod opieką wskazanego przez Kierownika Zakładu opiekuna praktykanta, który organizuje, obserwuje i ocenia pracę studentów według ustalonych kryteriów. Zaliczenie praktyk odbywa się w trakcie indywidualnego spotkania z Kierunkowym Opiekunem Praktyk, podczas którego dokonywana jest analiza dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana przez studenta instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk wystawia pisemną opinię praktykantowi. W dzienniczku student prowadzi tygodniową kartę pracę, w której rozpisuje każdą przepracowaną godzinę.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do aktywnego oraz elastycznego wejścia na rynek pracy zarówno w charakterze pracobiorcy, jak również osoby podejmującej samodzielną działalność gospodarczą. Może pracować w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności (produkcja, usługi) na stanowiskach wymagających wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania zjawisk gospodarczych, społecznych i kulturowych. Może je analizować i interpretować, tworzyć plany promocji, marketingu, brandingu w różnych działaniach biznesowych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów, pracy zespołowej, realizacji samodzielnie opracowanych i przygotowanych działań celowych. Absolwent może podejmować pracę w instytucjach, które w swoich działaniach kreują wizerunek miejsc, marek, zdarzeń, produktów czy zorganizowanych działań.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ekonomia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Filozofia
4
Informatologia
2
Logika praktyczna
3
Socjologia
4
III - Kierunkowe
Analiza zjawisk i form kultury
2
Antropologia potrzeb
2
Etyka
2
Myślenie i działanie projektowe
2,5
Wprowadzenie do analizy trendów
2
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne w humanistyce i naukach społecznych
2
II - Podstawowe
Metodologia badań naukowych
2,5
Przedmiot do wyboru I
2
Przedmiot do wyboru II
2
III - Kierunkowe
Antropologia filozoficzna
2
Podstawy prognozowania zjawisk rynkowych
3
Socjologia i antropologia kultury współczesnej
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Socjologia konsumpcji
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zachowania ekonomiczne podmiotów rynku
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zmiany społeczne i demograficzne
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Warsztat kreatywnego myślenia
1,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Antropologia rynku
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Kreowanie rynków
2
Metody i narzędzia w analizie trendów
1
Wykład monograficzny I (filozoficzny)
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Analiza humanistyczna
2
Badania i analizy marketingowe
3
Data science
1,5
Kultura masowa
2
Metody ilościowe badań społecznych
2
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
2
Przedmiot do wyboru
1,5
Statystyka
2
VII - Inne
Ergonomia
0,25
Etykieta
0,5
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru III
2
III - Kierunkowe
Praktyczna analiza trendów
3
Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa
2
Wykład monograficzny II (informatologiczny)
2
Wykład monograficzny III (ekonomiczny)
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Design społeczny (warsztat)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Metody jakościowe badań społecznych
3
Projektowanie usług
2
Przedmiot do wyboru
1
Przedmiot do wyboru
2
Społeczeństwo informacyjne
2
Trendy w sztuce współczesnej
1
Zarządzanie marką
2
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot do wyboru IV
2
III - Kierunkowe
Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa
4
Translatorium interdyscyplinarne
4
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Antropologia życia codziennego
3
Design społeczny (warsztat)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Diagnoza i prognoza społeczna
3
Metody i narzędzia komunikacji marketingowej
3,5
Multimodalność kanonów piękna i resemiotyzacja atrakcyjności
1,5
Socjologia nowych mediów
2
Wymiana dóbr i idei w internecie (warsztat )
2
Zarządzanie projektem inwestycyjnym
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Seminarium licencjackie/projektowe i praca dyplomowa
8
Teoria innowacji społecznych
3
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Antropologia przyszłości (warsztat)
2
Etyka życia gospodarczego i działań społecznych
3
Kultura techniki
2
Prototypowanie
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot fakultatywny w języku angielskim
2
Sztuka wystąpień publicznych
2
VI - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
30,0