Antropologia rynku

Market anthropology

2022Z

Kod przedmiotu72S1-ANTRY
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępnePodstawy ekonomii
Opis ćwiczeńAntropologia ekonomiczna: antropologia, ekonomia, kultura, rynek w ujęciu ekonomicznym, rynek w ujęciu antropologicznym, prawa i paradoksy rynku. Identyfikacja związków miedzy antropologia a ekonomią. Historyczny rozwój rynków. Wpływ postępu technicznego na rozwój rynków. Wartości i etyka w procesie wytwarzania i wymiany. Społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumenckich. Proces globalizacji i rynek w sieci. Uwarunkowania zachowań nabywców a rozwój rynków: uwarunkowania społeczne, uwarunkowania psychologiczne, uwarunkowania ekonomiczne. Analiza konsumenta: zachowania nabywców na rynku, etapy procesu decyzyjnego, uwarunkowania decyzji i zachowań konsumentów, typologia konsumentów, segmentacja rynku. Style zakupowe konsumentów: generacja X, generacja Y, generacja Z.
Opis wykładówAntropologia a ekonomia: przedmiot, zakres i poddyscypliny antropologii, ekonomia – zakres znaczeniowy pojęcia, wzajemne związki pomiędzy sferą kultury a sferą ekonomii. Pojęcie antropologii ekonomii. Antropologiczne ujęcie rynku: model rynku w ujęciu kulturowym, wymiana jako czynnik integracji społecznej, formy wymiany, antropologiczne i ekonomiczne analizy pieniądza. Rynek w historii myśli ekonomicznej: mechanizm rynkowy wg Adama Smitha, prawo rynków Say’a, rewolucja keynesowska – podważanie prawa rynków Say’a, pełna elastyczność rynków wg przedstawicieli nowej szkoły klasycznej, rynek jako mechanizm porządkowania informacji wg przedstawicieli nowej szkoły austriackiej, teoria gier i ryzyko wyboru na rynku. Antropologia wymiany i pieniądza. Filozofia jako prekursorka ekonomii. Istota ekonomii i procesu gospodarowania. Rynek w religiach świata. Dyskusyjne właściwości rynku. Podejście do ryzyka i wartości. Konsument jako osobowość wyalienowana. Internet jako nowa przestrzeń wymiany. Podstawy prognozowania zjawisk rynkowych: filozofia przyszłości, metoda delficka, globalizacja, glokalizacja.
Cel kształceniaIdentyfikacja związków między antropologią a ekonomią. Postrzeganie i analizowanie rynku w ujęci interdyscyplinarnym. Wykształcenie umiejętności holistycznego postrzegania człowieka jako uczestnika rynku oraz identyfikacji mechanizmów podejmowania indywidualnych decyzji zakupowych. Nabycie umiejętności analizowania zjawisk ekonomicznych oraz ich przyczyn i skutków w kontekście antropologicznym. Umiejętność postrzegania działalności gospodarczej człowieka poprzez pryzmat aspektów kulturowych i antropologicznych. Rozpoznawanie w praktyce znaczenia antropologii w procesie kształtowania porządku społeczno-ekonomicznego współczesnego świata. Umiejętność przygotowywania planu marketingowego uwzględniającego antropologiczne aspekty funkcjonowania rynku.
Literatura podstawowa1) Lakomy M., Rynek, istota i geneza, t. 1, Maternus Media Kraków, 2009, s. 250 2) Aldridge A., Rynek, t. 1, Sic Warszawa, 2006, s. 250 3) Cliggett L., Wilk R. R., Ekonomie i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej, UJ, 2011 4) Czarkowska L., Antropologia ekonomiczna, elementy teorii, PWN, 1999
Literatura uzupełniająca1) From E., Zdrowe społeczeństwo., t. 1, PIW, 1996, s. 300 2) Czarkowska L., Antropologia ekonomiczna, t. 1, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa., 1999, s. 350 3) Deliège R., Historia antropologii: szkoły, autorzy, teorie, Oficyna Naukowa, 2011 4) Delsol Ch., Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, PWN, 2011 5) Firth R., Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej, PWN, 1965 6) Jachnis A., Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, 2007 7) Krawczyk E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003 8) Nowicka E., Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, PWN, 2004 9) Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, PWN, 1991 10) Olszewska-Dyoniziak B., Człowiek – Kultura – Osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej, Wrocław, 2001 11) lszewska-Dyoniziak B., Zarys antropologii kultury, Kraków, 1996 12) Szmatka J., Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, PWN, 2001 13) Stiglitz J.E., Globalizacja, PWN, 2004
Uwagi