Multimodalność kanonów piękna i resemiotyzacja atrakcyjności

Multimodality of human beauty canons and resemiotisation of physical attractiveness

2023Z

Kod przedmiotu72S1-MKPiRA
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Čabrić M., Pokrywka L., 1. Čabrić M., Pokrywka L., Piękno ciała, Warszawa 2010. 2. Pawłowski B., Biologia atrakcyjności człowieka, Warszawa 2009. 3. Red. Eco U., Historia piękna, Rebis 2005. 4. Red. Eco U., Historia brzydoty, Rebis 2007. 5. Historia ciała, t 1-3, wydawnictwo zbiorowe, Słowo/Obraz/Terytoria 2013-2014. , Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi