Analiza i kreowanie trendów - studia drugiego stopnia - magisterskie stacjonarne

Wydział Humanistyczny

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Analiza i kreowanie trendów

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 266 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i mają profil ogólnoakademicki. Liczba punktów ECTS jest nie mniejsza niż 120.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent: posiada interdyscyplinarną wiedzę w zakresie monitorowania, analizowania trendów na rynku dóbr i usług oraz w zakresie przemian społecznych i kulturowych. Potrafi rozpoznawać istniejące i pojawiające się potrzeby, ich źródła, rodzaje, uwarunkowania, prawidłowości rozwoju. Ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnych strategii życia społecznego, związanych z konsumpcją, jak również wynikających z wzorców alternatywnych. Rozumie związek nowych technologii i potrzeb. Potrafi rozpoznawać zmieniające się preferencje rynkowe, kulturowe i społeczne oraz umie na nie reagować w sposób innowacyjny. Rozumie innowacyjny charakter powstających strategii rynkowych i jest przygotowany do samodzielnego i zespołowego opracowywania tego rodzaju przedsięwzięć, ofert usług oraz produktów w formie projektów. Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i umiejętności niezbędne do założenia i prowadzenia firmy. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów oraz pracy zespołowej. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, pracować w zespole i sprawnie komunikować się z otoczeniem. Wykazuje się otwartością na zmiany, innowacyjnością oraz umiejętnością przystosowywania się do zmieniającego się środowiska. Poszukuje różnorodnych danych i informacji, prawidłowo analizuje i ocenia przydatność dostępnych informacji, szacuje ich użyteczność i wiarygodność, dostrzega zależności między nimi. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia.
  Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent:
  1. W kategorii wiedzy absolwent zna i rozumie:
  - współczesne stanowiska, dyskursy i kontrowersje w wybranych obszarach filozofii i teoriach kultury w związku z aktualnymi procesami społecznymi, gospodarczymi i technologicznymi
  - poglądy na temat wytworów, procesów i zmian kulturowych i ich relacji z innymi dziedzinami życia i wiedzy
  - metody, techniki i terminologię niezbędne w interdyscyplinarnych analizach oraz opisie trendów i wytworów kultury oraz życia społecznego
  - źródła wiedzy o zjawiskach i procesach kulturowych oraz ma znajomość teorii i metod służących do ich analizy i wykorzystania w celach poznawczych i praktycznych (w tym zawodowych)
  - interdyscyplinarną wiedzę o potrzebach i zachowaniach człowieka oraz ich związku z istniejącymi i powstającymi trendami kulturowymi i społecznymi
  - aksjologiczne aspekty przemian kulturowych i cywilizacyjnych oraz ich konsekwencje dla człowieka
  - formalne i prawne wymagania związane z poszanowaniem i wykorzystaniem zasobów własności intelektualnej, odpowiedzialnym postępowaniem w pracy indywidualnej, zespołowej i przedsięwzięciach projektowych
  - znaczenie oraz wymagania przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności jako warunku własnego rozwoju zawodowego
  - wymagania merytoryczne i formalne, stawiane pracom dyplomowym
  - zasady działania podmiotów instytucjonalnych, gospodarczych i społecznych, które w działalności tworzą i/lub wykorzystują analizy trendów, scenariusze przyszłości oraz projektowe i innowacyjne metody pracy
  - znaczenie i możliwości praktycznego (w tym profesjonalnego) wykorzystania analiz, raportów oraz wiedzy o trendach
  - etyczne wymagania działań zawodowych
  - współczesne socjologiczne oraz ekonomiczne teorie przemian społecznych i gospodarczych
  - aktualne trendy rozwojowe w podstawowych dziedzinach rzeczywistości
  - przedmiot oraz możliwości interdyscyplinarnego wykorzystania wiedzy teoretycznej z ekonomii, socjologii oraz nauko wytworach kultury
  - formy i sposoby wszechstronnego partycypowania człowieka w różnych dziedzinach kultury popularnej, organizowania działań społecznych i podejmowania aktywności gospodarczej powiązanej z aktualnymi i przyszłymi zmianami
  2. W kategorii umiejętności absolwent potrafi:
  - w sposób pogłębiony problematyzować, analizować i interpretować zjawiska i zmiany kulturowe, społeczne i gospodarcze na podstawie znanych sobie poglądów i teorii filozoficznych
  - interdyscyplinarnie łączyć metody i narzędzia z określonymi celami poznawczymi i praktycznym działaniem
  - na podstawie przeprowadzonych badań formułować wnioski oraz tworzyć interdyscyplinarne analizy, raporty i prezentacje
  - na podstawie zdobytej wiedzy podejmować i prowadzić działania projektowe
  - analizować historyczne i aktualne trendy rozwojowe w kulturze, życiu społecznym i gospodarczym
  - wykorzystywać praktycznie techniki kreatywnego myślenia oraz techniki UX w poszukiwaniu i tworzeniu rozwiązań oraz planowaniu działań zawodowych
  - na podstawie posiadanej wiedzy socjologicznej i ekonomicznej o aktualnych trendach rozwojowych analizować zmiany i zjawiska społeczne, gospodarcze i technologiczne
  - łączyć osiągniętą wiedzę teoretyczną z praktycznymi celami związanymi z planowaną i/lub prowadzoną działalnością zawodową
  - samodzielnie i zespołowo zaplanować i przeprowadzić działania badawcze powiązane z działaniami projektowymi
  - wykorzystać metodologię badań ilościowych i jakościowych w diagnozowaniu zjawisk oraz poszukiwaniu rozwiązań
  - zastosować zasady metodologiczne służące ustalaniu, analizie i interpretacji faktów oraz tworzeniu na ich podstawie kreatywnych rozwiązań
  - zastosować w podejmowanych działaniach obowiązujące zasady i normy prawne
  i etyczne
  - wykorzystać technologie i narzędzia informatyczne w celu gromadzenia, opracowania, interpretacji i prezentacji danych
  - stosować zasady myślenia projektowego w działaniach poznawczych i zawodowych
  - przygotować i przedstawić wyniki przeprowadzonych analiz oraz opracować plan działania w formie projektu usługi lub innowacyjnego rozwiązania
  - porozumiewać się w jednym z nowożytnych języków obcych na poziomie B2+w mowie i piśmie
  - potrafi dokonać wyboru i skutecznie wykorzystać nowoczesne środki komunikacji w prowadzeniu debat społecznych związanych z problematyką przemian społecznych i ekonomicznych
  - zorganizować zespół, zaplanować jego działania oraz poprowadzić projekt
  - zdobywać wiedzę z wielu interdyscyplinarnych źródeł i dążyć do jej spójnej i zrozumiałej interpretacji oraz wykorzystania
  - planować działania z wykorzystaniem zasad z zakresu ergonomii, bhp, ochrony własności intelektualnej i etykiety
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  - ciągłego kształcenia się, rozwoju zawodowego, rozszerzania kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń
  - odpowiedzialnego planowania własnych działań, wynikającego ze społecznego kontekstu aktywności oraz roli metakompetencji w działaniach zawodowych
  - samodzielnego analizowania sytuacji problemowych i formułowania propozycji ich rozwiązania (rozumie nieuchronność zmian i jest na nie otwarty)
  - świadomego planowania działań zawodowych oraz projektowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego
  - podejmowania działań projektowych, angażowania się w przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym, społecznym i kulturowym, służące lokalnemu oraz europejskiemu dziedzictwu kulturowemu
  - świadomego kształtowania jakości więzi społecznych, rozwoju przedsięwzięć gospodarczych i form kultury
  PRAKTYKI
  Praktyki są integralną częścią studiów realizowanych zgodnie z planem studiów. Studenta obowiązuje odbycie praktyki zawodowej w wymiarze minimum 160 godzin/nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i formy odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
  Cele praktyki:
  a) nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą i powierzonymi zadaniami,
  b) kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim związanych,
  c) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej z rzeczywistością.
  Podczas praktyki student wykonuje zadania wyznaczane przez opiekuna praktyk, które są zbieżne z programem praktyk oraz dają możliwość praktycznego wykorzystania i poszerzenia wiedzy nabytej podczas studiów.
  Praktyka może być realizowana w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz instytucjach i organizacjach, których działalność jest związana wykorzystaniem analizy trendów, projektowaniem społecznym, praktycznymi zastosowaniami innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.
  Forma zaliczenia praktyki:
  Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dzienniczek praktyk), na podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin oraz pozytywnej opinii wystawionej przez opiekuna praktyk.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent może prowadzić: - samodzielną działalność gospodarczą w zakresie realizacji innowacyjnych projektów (usług, rozwiązań lub produktów), - znajdzie zatrudnienie w firmach produkcyjnych i usługowych, zespołach zajmujących się monitorowaniem, analizowaniem trendów na rynku dóbr i usług , - może pracować także w mediach, agencjach kreatywnych, instytucjach finansowych, konsultingu, doradztwie, w intytucjach humanitarnych, stowarzyszeniach, fundacjach i instytucjach międzynarodowych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Specjalistyczny warsztat językowy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologie informacyjne w analizie trendów
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Analiza trendów
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Badania jakościowe w praktyce
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Filozoficzne koncepcje zmiany
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Interdyscyplinarne aspekty ekonomii
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 1
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Człowiek przyszłości
2
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Projektowanie usług
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Przedmiot do wyboru 1
2
Przetwarzanie informacji w analizie trendów (warsztat)
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
28,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Metody i narzędzia w analizie trendów
2
Nowe trendy społeczne i demograficzne
2,25
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nowe trendy w ekonomii
2,25
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nowe trendy w kulturze
2,25
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2
3
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Antropologia technologii
2,25
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Futurologia i futurystyka
2,25
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Współczesne koncepcje i scenariusze rozwoju społeczego
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Wykład monograficzny 1
2
Wykład monograficzny 2
1
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Myślenie projektowe (warsztat )
3,5
ZAL-O
Wykład
45
Praktyczna analiza trendów (warsztat)
2,25
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot do wyboru 2
2,25
Trendy w produkcji żywności i żywieniu (warsztat)
2,25
ZAL-O
Warsztaty
30
SUMA
32,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 3
5
III - Kierunkowe
Cybersocjologia
1
Ekonomia behawioralna
2
Etnologia i komunikacja międzypokoleniowa
1
Krytyczna analiza danych i treści sieciowych
2,5
Translatorium
2,25
Wartości i problemy etyczne współczesnych przemian
5
Wykład monograficzny 3
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Kultura pracy zespołowej
1
Marketing miejsc
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Projektowanie społeczne (warsztat)
2,25
Przedmiot do wyboru 3
2
Przedmiot do wyboru 4
2
Przedmiot do wyboru 5
1
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4
10
III - Kierunkowe
E-biznes
3
Filozoficzne i socjologiczne aspekty wizualności
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Miasta przyszłości
2
Przedmiot do wyboru 6
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Przedmiot do wyboru 7
1
Trendy edukacyjne z elementami tutoring
2,5
Wizualne i semiotyczne podstawy komunikacji
2,5
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0