Ekonomia behawioralna

Behavioural Economics

2022Z

Kod przedmiotu72S2-EKB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tyszka T., Psychologia ekonomiczna, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, 2003 2) Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, 2010 3) Foxall G., Model kupowania i konsumpcji z perspektywy zachowań konsumenta, czyli od teorii zachowania konsumenta do praktyki marketingowej (cz.2) w: Zachowanie konsumenta, Koncepcje i badania europejskie , PWN , 2001 4) Antonides A., Próba scalenia psychologicznej i ekonomicznej teorii konsumpcji w: Zachowanie konsumenta, Koncepcje i badania europejskie, PWN, 2001 5) Fiedor B., Kociszewski K., Ekonomia rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi