Miasta przyszłości

Cities of the future

2022L

Kod przedmiotu72S2-MIP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) C.H de-Callataÿ, Ch. Svanfeldt, Miasta przyszłości - wyzwania, wizje, perspektywy, Unia Europejska, 2011 2) B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, 2006 3) A. Majer, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, 2010 4) B. Jałowiecki, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Scholar, 2010 5) D. Jędrzejczyk, Geografia humanistyczna miasta, Dialog, 2004 6) K. Nawratek, Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Krytyka Poltyczna, 2012 7) D. Harvey, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Bęc zmiana, 2012 8) Ch. Montgomery, Miasto szczęśliwe. Jak zmienić nasze życie, zmieniając nasze miasta, Wysoki Zamek, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi