Nowe trendy w ekonomii

New Trends in Economics

2021L

Kod przedmiotu72S2-NTE
Punkty ECTS 2,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Staniek Z., Ekonomia instytucjonalna. Dlaczego instytucje są ważne, Difin, 2017 2) Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. , Współczesne nurty teorii makroekonomii , PWN, 1998 3) J. Godłów-Legiędź, Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, Wydawnictwo C.H. Beck, 2010 4) D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi