Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 2

MA seminar and MA thesis 2

2021L

Kod przedmiotu72S2-SMPD2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi