Seminarium magisterskie i praca dyplomowa 4

MA seminar and MA thesis 4

2022L

Kod przedmiotu72S2-SMPD4
Punkty ECTS 10
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi