Wartości i problemy etyczne współczesnych przemian

Values and ethical problems of contemporary changes

2022Z

Kod przedmiotu72S2-WPE
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Ostasz , Czym są wartości? Zarys aksjologii, UWM, 2008 2) J. Lipiec, Świat wartości. Wprowadzenie do aksologii, Auresus, 2001 3) B. Mephan, Bioetyka, PWN, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi