Logika prawnicza

2017Z

Kod przedmiotu2473N1-LOGP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład warsztatowy
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWskazywanie różnic pomiędzy znakiem a oznaką. Analiza syntaktyczna zdań. Klasyfikowanie nazw i określanie stosunków między ich zakresami – zadania. Konstruowanie definicji. Analiza definicji pod względem poprawności – zadania. Budowanie funkcji logicznych. Metoda zero-jedynkowa – zadania. Analiza związków zachodzących pomiędzy zdaniami kategorycznymi. Wnioskowania według reguł konwersji i obwersji. Analiza poprawności wnioskowania przy zastosowaniu reguł wnioskowania sylogistycznego.
Opis wykładówPrzedmiot i zakres współczesnej logiki prawniczej. Znak i język jako system znaków słownych. Warunki prawidłowej komunikacji. Kategorie syntaktyczne. Nazwy i ich charakterystyka. Stosunki między zakresami nazw. Definicja – budowa i funkcje. Błędy w definiowaniu. Podział logiczny i kryteria jego poprawności. Cechy zdania w sensie logicznym. Podział zdań ze względu na budowę. Klasyczny rachunek zdań. Funktory prawdziwościowe. Zdania kategoryczne. Budowa kwadratu logicznego. Wnioskowania bezpośrednie w obrębie kwadratu logicznego. Konwersja i obwersja zdań kategorycznych. Pojęcie i budowa sylogizmu kategorycznego. Warunki poprawności wnioskowania sylogistycznego. Uzasadnianie pośrednie (rozumowanie ) - typy uzasadniania pośredniego (wnioskowanie, dowodzenie, sprawdzanie), wnioskowanie dedukcyjne i redukcyjne; wnioskowanie przez analogię.
Cel kształceniaWykształcenie umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem i budowania wypowiedzi, konstruowania poprawnych definicji, przeprowadzania prawidłowych wnioskowań. Nabycie umiejętności uzasadniania twierdzeń
Literatura podstawowa1) Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, 2013 2) Lewandowski S., Machińska H., Malinowski i in. , Logika dla prawników, LexisNexis, 2013 3) Wieczorek K., Wprowadzenie do logiki, Skrypt, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi