Logika prawnicza

2017Z

Kod przedmiotu2473N1-LOGP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład warsztatowy
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńWskazywanie różnic pomiędzy znakiem a oznaką. Analiza syntaktyczna zdań. Klasyfikowanie nazw i określanie stosunków między ich zakresami – zadania. Konstruowanie definicji. Analiza definicji pod względem poprawności – zadania. Budowanie funkcji logicznych. Metoda zero-jedynkowa – zadania. Analiza związków zachodzących pomiędzy zdaniami kategorycznymi. Wnioskowania według reguł konwersji i obwersji. Analiza poprawności wnioskowania przy zastosowaniu reguł wnioskowania sylogistycznego.
Opis wykładówPrzedmiot i zakres współczesnej logiki prawniczej. Znak i język jako system znaków słownych. Warunki prawidłowej komunikacji. Kategorie syntaktyczne. Nazwy i ich charakterystyka. Stosunki między zakresami nazw. Definicja – budowa i funkcje. Błędy w definiowaniu. Podział logiczny i kryteria jego poprawności. Cechy zdania w sensie logicznym. Podział zdań ze względu na budowę. Klasyczny rachunek zdań. Funktory prawdziwościowe. Zdania kategoryczne. Budowa kwadratu logicznego. Wnioskowania bezpośrednie w obrębie kwadratu logicznego. Konwersja i obwersja zdań kategorycznych. Pojęcie i budowa sylogizmu kategorycznego. Warunki poprawności wnioskowania sylogistycznego. Uzasadnianie pośrednie (rozumowanie ) - typy uzasadniania pośredniego (wnioskowanie, dowodzenie, sprawdzanie), wnioskowanie dedukcyjne i redukcyjne; wnioskowanie przez analogię.
Cel kształceniaWykształcenie umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem i budowania wypowiedzi, konstruowania poprawnych definicji, przeprowadzania prawidłowych wnioskowań. Nabycie umiejętności uzasadniania twierdzeń
Literatura podstawowaZ. Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013r. S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, „Logika dla prawników”, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013r.; K. Wieczorek, "Wprowadzenie do logiki", Warszawa 2005; 3. M. Omyła, "Zarys logiki", Warszawa1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi