Makro i mikroekonomia

2017Z

Kod przedmiotu2473N1-MIM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, statystyka
Wymagania wstępneZnajomość interpretacji modeli na osiach współrzędnych, funkcje jednorodne, proste analizy i opisy statystyczne.
Opis ćwiczeńĆwiczenia polegają na rozwiązywaniu zadań i problemów ekonomicznych z zakresu efektywności gospodarowania zasobami w jednostkach mikro- i makroekonomicznych.
Opis wykładówWykłady obejmują następujące zagadnienia mikroekonomiczne; - wprowadzenie do mikroekonomii (funkcje ekonomii, narzędzia analizy ekonomicznej, historia myśli ekonomicznej), - teorię rynku i prawa rynku (elastyczność i przesunięcia krzywej popytu i podaży), - teoria wyboru konsumenta (dochód i linia budżetowa, optimum zadowolenia konsumenta, prawa UC i UM oraz MMSS), - teorię przedsiębiorstwa (przychody, koszty, podział zysku, optimum wielkości produkcji i optimum produkcji - modele, analiza sprawozdania finansowego), - modele rynku (rynek konkurencji doskonałej a rynek monopolistyczny, pozostałe modele rynku, wady i zalety rynku doskonałego i monopolistycznego, przesunięcia optimum wielkości produkcji na rynku doskonałym i monopolistycznym). Wykłady obejmują zagadnienia makroekonomiczne; - wprowadzenie do problemów makroekonomicznych, - ruch okrężny dochodów i wydatków, - PKB i pochodne, - rachunek państwa, - system pieniężny, - determinanty wzrostu gospodarczego.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu praw mikro- i makroekonomicznych, zrozumienia związków występujących w gospodarce państwa oraz możliwych zastosowań wiedzy w praktyce zarządzania na poziomie organizacji (przedsiębiorstwa) i w makroskali. Umiejętność aplikacji praw ekonomicznych, jako rezultaty kształcenia, pozwoli odbior com na zrozumienie procesów gospodarczych, liczenie kosztów i korzyści marginalnych, podejmowania decyzji najbardziej efektywnych ekonomicznie z punktu widzenia jednostki i państwa.
Literatura podstawowa1) D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, Mikro- i Makroekonomia, t. 1, PWN, 2007, s. 289
Literatura uzupełniająca
Uwagi