Podstawy prawoznawstwa

2017Z

Kod przedmiotu2473N1-PPRAW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznawstwa są przedmiotem propedeutycznym (wprowadzającym).
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza na temat funkjonowania państwa, prawa i społeczeństwa.
Opis ćwiczeń1. Język prawa - prawo jako zjawisko językowe, język prawny, język prawniczy, rodzaje wypowiedzi w prawie, elementy retoryki prawniczej. 2. Tworzenie prawa i źródła prawa w Polsce - praca z Konstytucją RP. 3. Norma prawna a przepis prawny. Koncepcje budowy normy prawnej. Rodzaje norm i przepisów prawnych - praca z tekstami prawnymi. 4. Budowa aktów normatywnych - praca z tekstami prawnymi, analiza zasad techniki prawodawczej. 5. Przygotowanie projektu aktu normatywnego (opcjonalnie). 6. Wykładnia prawa – analiza poglądów doktryny i orzecznictwa sądowego w zakresie interpretacji wybranych przepisów z różnych gałęzi prawa polskiego. 7. Wnioskowania i toposy prawnicze. 8.Stosowanie prawa. Typy i ideologie stosowania prawa, etapy procesu decyzyjnego. 9. Alternatywne formy opanowywania sporów (arbitraż, mediacja, negocjacje). 10. Fakty prawne i stosunki prawne. Elementy stosunku prawnego. Analiza przykładowych faktów i stosunków prawnych. 11. Przygotowanie projektu umowy (opcjonalnie). 12. System prawa. 13. Obowiązywanie prawa. 14. Przestrzeganie prawa. 15. Odpowiedzialność prawna. 16. Elementy nauki prawa procesowego. 17. Prawo krajowe, a inne porządki prawne. 18. Sprawdzian.
Opis wykładów1. Przedmiot i podstawowe problemy badawcze prawoznawstwa, podział nauk prawnych. 2. Podstawowe koncepcje prawa. Funkcje prawa. 3. Prawo a inne systemy normatywne. Sprawiedliwość. 4. Kultura prawa stanowionego a kultura common law. 5. Norma prawna a przepis prawny. Koncepcje budowy normy prawnej. Rodzaje norm i przepisów prawnych. 6. Źródła prawa. Budowa aktów normatywnych. 7. Tworzenie prawa 8. Stosowanie prawa 9. Tryby opanowywania sporów prawnych – adjudykacyjny, arbitrażowy, mediacyjny, negocjacyjny. 10. Wykładnia prawa. Wnioskowania prawnicze. 11. Fakty prawne i stosunki prawne.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z zagadnieniami prawoznawstwa.
Literatura podstawowa1) L.Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń, 2016 2) T.Chauvian, T.Stawecki, P.Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa, 2016
Literatura uzupełniająca1) L.Morawski, Zasady wykładni prawa , Toruń , 2010
Uwagi