Programy użytkowe

2017Z

Kod przedmiotu2473N1-PRUŻI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaA. "LaTeX. Wiersz po wierszu", Diller, 2003r., wyd. HELION. B. „Nie za krótkie wprowadzenie do systemu latex”, Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, Elisabeth Schlegl Tomasz Przechlewski i Ryszard Kubiak Janusz Gołdasz url (2015): http://texdoc.net/texmf-dist/doc/latex/lshort-polish/lshort2e.pdf C. „Git. Rozproszony system kontroli wersji”, Włodzimierz Gajda, wyd. Helion D. „Wprowadzenie do systemów kontroli wersji” – url (2015) - https://git-scm.com/book/pl/v1/Pierwsze-kroki-Wprowadzenie-do-kontroli-wersji
Literatura uzupełniająca
Uwagi