Prawo wyznaniowe i kanoniczne

2017L

Kod przedmiotu2473N1-PWK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające---
Wymagania wstępne----
Opis ćwiczeń1. Podstawowa terminologia z zakresu prawa wyznaniowego i kanonicznego, 2. Źródła prawa wyznaniowego i kanonicznego, 3. Pojęcie i zasady realizacji Konkordatu z 1993 r., 4. Warunki i sposoby organizowania nauki religii w szkołach publicznych, 5. Urzędy kościelne dostępne świeckim, 6. Zarys kanonicznego prawa cywilnego, 7. Elementy kanonicznego prawa karnego, 8. Procesy małżeńskie
Opis wykładów1. Pojęcie i charakterystyka prawa wyznaniowego i kanonicznego, 2. Ochrona wolności sumienia i religii oraz klauzula sumienia, 3. Prawa człowieka chronione prawem kanonicznym; obowiązki i uprawnienia chrześcijan, 4. Problem przynależności i do Kościoła, 5. Struktury najwyższej władzy Kościoła, 6. Władze i struktura Kościoła katolickiego w Polsce, 7. Czasy i miejsca święte, 8. Kompetencje, struktura i zasady działania sądownictwa kościelnego
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawową terminologią z zakresu prawa wyznaniowego (państwowego), jak również prawa Kościoła katolickiego; także zapoznanie Studenta z konstytucyjnymi gwarancjami wolności sumienia i wyznania w RP, ochroną tych wolności w prawie polskim. Ponadto, po zakończonych zajęciach, Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa kanonicznego, niezbędną w relacjach instytucjonalnych między władzą świecką a kościelną oraz potrzebną do kontaktów między obywatelami a kościelnymi jednostkami organizacyjnymi; także wiedzę o zakresie respektowania norm prawa kanonicznego w państwowym porządku prawnym.
Literatura podstawowa1) Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe , C. H. Beck Warszawa, 2006 2) Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 1-4, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi---