Administracja i cyfryzacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Administracja i cyfryzacja

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do funkcjonowania w strukturach i instytucjach społecznych, systemie prawnym, w szczególności w zakresie prawa publicznego, procedurach stanowienia i stosowania prawa w administracji oraz usytuowaniu informatyki w systemie nauki. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą potrzeb rozwoju teleinformatycznego państwa, podstawowych metod, technik i systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w administracji. Potrafi posługiwać się językiem prawnym i językiem prawniczym, rozpoznawać potrzeby cyfrowe urzędu. Absolwent jest przygotowany do ustawicznego kształcenia się oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Potrafi myśleć krytycznie oraz działać kreatywnie i w sposób przedsiębiorczy. Samodzielnie podejmuje decyzje, uzasadnia je i ponosi za nie odpowiedzialność.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia administracji
2
ZAL
ZAL-O
Wykład warsztatowy
Ćwiczenia audytoryjne
10
18
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Logika prawnicza
2
Wychowanie fizyczne
1
III - Kierunkowe
Makro i mikroekonomia
2
Podstawy prawoznawstwa
2
Prawo cywilne z umowami w administracji
4
Prawo karne dla urzędników
4,5
Programy użytkowe
4
Wstęp do informatyki
6
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etyka urzędnika
1
ZAL
ZAL-O
Wykład warsztatowy
Ćwiczenia audytoryjne
8
10
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie
1
ZAL
ZAL-O
Wykład warsztatowy
Ćwiczenia audytoryjne
8
10
III - Kierunkowe
Nauka o administracji
2
Prawo Unii Europejskiej
3
Prawo wyznaniowe i kanoniczne
2
Przedmiot praktyczny
6
Technologie teleinformatyczne
6
Wprowadzenie do elektronicznej administracji
3
VII - Inne
Fakultet
1
SUMA
27,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Przedmiot podstawowy
1
III - Kierunkowe
Budowa i zarządzanie projektem teleinformatycznym
5
Konstytucyjny system organów państwa
5
Praca i zabezpieczenia społeczne
3
Prawo administracyjne
4
Przedmiot praktyczny
9
VII - Inne
Fakultet
1
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Przedmiot podstawowy
1
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
5
Komputerowo wspomagane techniki biurowe
4
Prawo administracyjne II
3
Przedmiot praktyczny
9
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Fakultet
1
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
26,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot podstawowy
3
III - Kierunkowe
Ochrona danych informatycznych
4
Postępowanie administracyjne
6
Prawo finansowe i finanse publiczne
5
Przedmiot praktyczny
9
VII - Inne
Fakultet
1
Seminarium
2
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot podstawowy
3
III - Kierunkowe
Architektura systemu teleinformatycznego państwa
5
Przedmiot praktyczny
9
VII - Inne
Seminarium z pracą dyplomową
13
SUMA
30,0