Konstytucyjny system organów państwa

2018Z

Kod przedmiotu2473S1-KSOP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeń1. Zasady konstytucyjne odnoszące się do systemu władzy publicznej. 2. Systemy (modele) rządów. 3. Organy władzy ustawodawczej. 4. Organy władzy wykonawczej (Prezydent, Rada Ministrów i administracja rządowa). 5. Podstawowe zasady funkcjonowania władzy sądowniczej. 6. Sądownictwo konstytucyjne. 7. Organy ochrony i kontroli prawnej. 8. Podstawowe zasady dotyczące samorządu terytorialnego.
Opis wykładów1. Zasady konstytucyjne odnoszące się do systemu władzy publicznej. 2. Systemy (modele) rządów. 3. Organy władzy ustawodawczej. 4. Organy władzy wykonawczej (Prezydent, Rada Ministrów i administracja rządowa). 5. Podstawowe zasady funkcjonowania władzy sądowniczej. 6. Sądownictwo konstytucyjne. 7. Organy ochrony i kontroli prawnej. 8. Podstawowe zasady dotyczące samorządu terytorialnego.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem ustroju RP, w tym pozycji, zadań i kompetencji organów naczelnych. Ponadto studenci powinni nabyć umiejętność wykładni Konstytucji oraz ustaw dotyczących ustroju państwa
Literatura podstawowaL. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2014; M.Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2013.
Literatura uzupełniająca
Uwagi