Logika prawnicza

2017Z

Kod przedmiotu2473S1-LPKPosK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład warsztatowy
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńI. Elementy logiki erotetycznej 1. Logika erotetyczna - Zadania II. Słowne formułowanie myśli 1. Rozwiązywanie zadań z zakresu elementów budowy znaku, oznaki i ich znaczenia w logice 2. Rozwiązywanie zadań z zakresu analizy syntaktycznej 3. Role semiotyczne wypowiedzi - zadania III. Nazwy – zadania 1. stosunki zachodzące między zakresami nazw 2. Objaśnienia do zadań. Rozwiązywanie zadań IV Definicje 1. Warunki poprawności definicji 2. Analiza rodzajów definicji – zadania V Rozwiązywanie zadań z zakresu funktorów prawdziwościowych. VI Podział logiczny 1. Warunki poprawności podziału logicznego 2. Klasyfikacja 3. Wyróżnianie typów a podział logiczny 4. Zadania VII Logika a wykładnia prawa. 1. Wypełnianie luk prawnych. - wnioskowanie per analogiam - wnioskowanie a contrario - wnioskowanie a fortiori
Opis wykładówI . Elementy logiki erotetycznej 1. Wypowiedzi pytajne 2. Podział pytań 3. Założenia pytania 4. Odpowiedzi II Słowne formułowanie myśli 1. Język jako system znaków. Język i jego rola w pracy prawnika 2. Reguły semantyczne 3. Przyczyny nieporozumień - szczególne rodzaje wieloznaczności wypowiedzi III Nazwy 1. Ogólne zagadnienia z teorii nazw 2. Rodzaje nazw 3. Nazwy a funktory nazwotwórcze IV Definicje 1. Rodzaje definicji z uwagi na ich budowę 2. Funkcje definicji 3. Definicje w tekstach prawnych – rola i znaczenie definiowania w pracy prawnika V Umiejętność przekonywania 1. Dowodzenia a argumentowanie 2. Dyskusja i jej rodzaje 3. Szczególne fortele erystyczne VI Praca myślowa prawnika 1. Logiczne podstawy uzasadniania wyroków sądowych 2. Logiczne podstawy wykładni przepisów prawnych 3. Charakterystyka metodologiczna nauk prawnych
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przedstawienie podstawowych pojęć oraz metod badawczych z zakresu logiki. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstem prawnym, dokonywanie analizy tekstów prawnych. Kształtowanie u studenta umiejętności logicznego myślenia, umiejętności argumentacji oraz analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów.
Literatura podstawowa1) Z. Ziembiński , 1) Z.Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 2) S.Lewandowski, H.Machińska, A.Malinowski, J.Petzel, Logika dla prawników, Wydwnictwo LexisNexis, 2013 , Wydawnictwo , 2013
Literatura uzupełniająca1) T.Widła, D.Zienkiewicz, Logika, C.H.Beck, 2014
Uwagi