Makro i mikroekonomia

2017Z

Kod przedmiotu2473S1-MMKE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMatematyka, statystyka.
Wymagania wstępneZnajomość interpretacji modeli na osiach współrzędnych, funkcje jednorodne, proste analizy i opisy statystyczne
Opis ćwiczeńĆwiczenia polegają na rozwiązywaniu zadań i problemów ekonomicznych na przykładzie modeli ekonomicznych i wykorzystaniu funkcji matematycznych. Modelowanie ekonometryczne z zakresu przewidywania efektywności działania przedsiębiorstw i państwa. Projektowanie budżetu państwa z wykorzystaniem modelu Solova i mnożnika dochodu narodowego.
Opis wykładów Wykłady obejmują następujące zagadnienia mikroekonomiczne; - wprowadzenie do mikroekonomii (funkcje ekonomii, narzędzia analizy ekonomicznej, historia myśli ekonomicznej), - teorię rynku i prawa rynku (elastyczność i przesunięcia krzywej popytu i podaży), - teoria wyboru konsumenta (dochód i linia budżetowa, optimum zadowolenia konsumenta, prawa UC i UM oraz MMSS), - teorię przedsiębiorstwa (przychody, koszty, podział zysku, optimum wielkości produkcji i optimum produkcji - modele, analiza sprawozdania finansowego), - modele rynku (rynek konkurencji doskonałej a rynek monopolistyczny, pozostałe modele rynku, wady i zalety rynku doskonałego i monopolistycznego, przesunięcia optimum wielkości produkcji na rynku doskonałym i monopolistycznym). Wykłady obejmują zagadnienia makroekonomiczne; - wprowadzenie do problemów makroekonomicznych, - ruch okrężny dochodów i wydatków, - PKB i pochodne, - rachunek państwa, - system pieniężny, - determinanty wzrostu gospodarczego.
Cel kształceniaStudenci zdobędą wiedzę z zakresu praw ekonomicznych, zrozumienia związków występujących w gospodarce państwa oraz możliwych aplikacji tej wiedzy do praktyki gospodarczej na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Umiejętność aplikacji praw ekonomicznych wzmocni kompetencje społeczne szczególnie w sytuacji podejmowania decyzji gospodarczych.
Literatura podstawowa1) D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch;, Ekonomia, Mikro- i Makroekonomia, , t. 1, PWN Warszawa., 209, s. 400
Literatura uzupełniająca
Uwagi