Prawo cywilne z umowami w administracji

2017Z

Kod przedmiotu2473S1-PCUA
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy prawoznawstwa
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych instytucji prawoznawstwa
Opis ćwiczeńCharakter norm prawa cywilnego. Pojęcie i charakter zasad współżycia społecznego. Funkcje orzecznictwa. Pojęcie i rodzaje zdarzeń cywilnoprawnych. Nabycie, zmiana, utrata, wykonywanie i nadużycie praw podmiotowych. Miejsce zamieszkania. Stan cywilny. Tzw. ułomne osoby prawne. Części składowe rzeczy, przynależności, pożytki. Sposoby zawarcia umowy. Elementy treści czynności prawnej. Warunek i termin. Ustanie pełnomocnictwa. Zawieszenie, wstrzymanie i przerwa w biegu przedawnienia roszczeń. Zasada jawności i pierwszeństwa praw rzeczowych. Zasiedzenie. Znalezienie. Wykonywanie współwłasności. Zastaw. Hipoteka. Księgi wieczyste. Treść zobowiązania Sposoby i wysokość naprawienia szkody. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Dowód wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność kontraktowa. Rękojmia i gwarancja. Ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa użyczenie, leasing, pożyczka, rachunek bankowy, kredyt bankowy, o dzieło, zlecenie, ubezpieczenie.
Opis wykładówPojęcia wstępne z prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny. Prawo podmiotowe - istota i rodzaje. Podmioty stosunków cywilnoprawnych. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Czynności prawne. Przedstawicielstwo. Przedawnienie roszczeń. Terminy zawite. Prawo własności. Współwłasność. Użytkowanie wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe - uwagi ogólne Posiadanie. Dzierżenie. Pojęcie i cechy prawa zobowiązań. Istota zobowiązania. Szkoda. Źródła zobowiązań - umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań. Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalności dłużnika.Papier wartościowe - uwagi ogólne.
Cel kształceniaStudent powinien wykorzystać podstawowe instytucje w praktyce
Literatura podstawowa1) Bieranowski A., Bogdalski P., Goettel M., , Prawo cywilne. Zarys wykładu., Wolters Kluwer, 2012 2) Kubiński P., Wołoszko A., Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, WSPol., 2012
Literatura uzupełniająca1) Bieliński A.K., Pannert M, cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe, C.H Beck, 2014 2) Z. Radwański. A. Olejniczak, Zobowiązania- część ogólna, C.H. Beck, 2016 3) Radwański Z. , Panowicz-Lipska J., Zobowiązania- część szczególna, C.H. Beck, 2017
UwagiTreść ćwiczeń i wykładów ma przygotować student do poznania innych działów prawa cywilnego (np. prawa rodzinnego, prawa autorskiego, prawa spółdzielczego) oraz pozostałych gałęzi prawa (np. prawa administracyjnego, prawa finansowego).