Prawo administracyjne

Administrative law

2018L

Kod przedmiotu2473S1-PRADMII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo rzymskie, Prawoznawstwo, Nauka o administracji, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Wymagania wstępneWiedza na temat ustroju państwa i administracji publicznej
Opis ćwiczeń1. Wybrane zagadnienia osobowego prawa administracyjnego 2. Obywatelstwo polskie 3. Ochrona cudzoziemca w RP 4. Akty stanu cywilnego 5. Zmiana imienia i nazwiska 6. Pobyt osoby fizycznej i jego ewidencja 7. Dowód osobisty 8. Paszport 9 Status studenta (1.Administracja szkolnictwa wyższego 2. Administracja szkół wyższych 3. Charakter prawny uczelni 4. Studia wyższe i ich tok 5. Student jako adresat przejawów władztwa zakładowego 6. Student jako podmiot praw 7. Tytuły zawodowe i akty kwalifikacyjne z tym związane 8. Studia III stopnia i stopnie naukowe oraz tytuł naukowy 9. Stanowiska i funkcje nauczycieli akademickich)
Opis wykładówWybrane zagadnienia publicznego prawa rzeczowego 1. Wywłaszczenie nieruchomości 2. Rozgraniczenie nieruchomości 3. Podział geodezyjny i scalanie nieruchomości 4. Obowiązki adiacenta 5. Imisje sąsiedzkie na przykładzie szkodliwego naruszenia stosunków wodnych 6. Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wymagania środowiskowe inwestycji 7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 8. Proces inwestycyjno-budowlany i użytkowanie obiektów budowlanych
Cel kształceniaNabycie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego. Poznanie systemu administracji publicznej, jej form działania, kontroli i nadzoru.
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne 2) Ura E., 2015r., "", wyd. Prawnicze LexisNexis 3) Ochendowski E. , 2015r., "Prawo administracyjne. Część ogólna", wyd. TNOiK "Dom Organizatora” 4) Bal-Domańska B., A. Salus A., 2010r., "Wstęp do e-administracji : e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu", wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wolters Kluwer, 2016 2) Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, 2015 3) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, 2015
Literatura uzupełniająca1) , , ,
Uwagi