Prawo administracyjne

Administrative law

2018Z

Kod przedmiotu2473S1-PRAI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePrawo rzymskie, Prawoznawstwo, Nauka o administracji, Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Wymagania wstępneWiedza na temat ustroju państwa i administracji publicznej
Opis ćwiczeńI. Pojęcie administracji publicznej i określenie prawa administracyjnego 1. Istota administracji i administrowania 2. Geneza i cechy konstytutywne administracji publicznej 3. Zasada związania administracji publicznej prawem 4. Konteksty znaczeniowe terminu "prawo administracyjne" (normatywny, aplikacyjny, naukowy, dydaktyczny) 5. Określenie prawa administracyjnego jako gałęzi prawa, jego zakres przedmiotowy i podmiotowy, metoda regulacji, stosunek do innych gałęzi prawa II. Źródła prawa administracyjnego 1. Istota źródeł prawa administracyjnego w warunkach polskich i ich klasyfikacja 2. Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego i znaczenie ustawy zasadniczej w procesie wykonywania zadań publicznych 3. Zasada ustawowego związania administracji publicznej i jej konsekwencje w praktyce stosowania prawa III. Wpływ prawa międzynarodowego i europejskiego na funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce 1. Krajowa administracja publiczna a administracja międzynarodowa i administracja europejska 2. Zagadnienie tzw. globalnego prawa administracyjnego 3. Standardy administracyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych IV. Instytucje ogólne prawa administracyjnego ustrojowego 1. Istota ustroju administracyjnego w skali makro 2. Dyferencjacja przestrzenna i rzeczowa systemu administracji publicznej 3. Podmioty administracji publicznej (osoby prawne prawa publicznego) 4. Teoria organu administracji publicznej V. Funkcje administracyjne organów państwowych 1. Systemy rządów i tego konsekwencje w zakresie budowy administracji państwowej 2. Funkcje administracyjne Prezydenta RP 3. Funkcje administracyjne Rady Ministrów 4. Funkcje administracyjne innych organów państwowych VI. Podział terytorialny kraju 1. Istota i znaczenie podziału terytorialnego kraju 2. Czynniki kształtujące podział terytorialny kraju 3. Rodzaje i gradacja podziału terytorialnego kraju 4. Charakterystyka obowiązującego podziału terytorialnego kraju 5. Zasady zmian w podziale terytorialnym kraju VII. Inne formy organizacyjnoprawne wykonywania zadań publicznych 1. Zakłady administracyjne i przedsiębiorstwa publiczne 2. Agencje rządowe i fundusze specjalne 3. Samorząd zawodowy 4. Organizacje społeczne 5. Kościoły i związki wyznaniowe 6. Fundacje prawa publicznego 7. Podmioty niepubliczne VIII. Prawne formy działania administracji publicznej 1. Pojęcie prawnej formy działania administracji publicznej i ich klasyfikacje 2. Akt normatywny administracji publicznej 3. Akt administracyjny, jego rodzaje i obowiązywanie w czasie IX. Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa administracyjnego materialnego 1. Władztwo administracyjne i administracja świadcząca 2. Policja administracyjna i reglamentacja 3. Stosunek administracyjnoprawny i sytuacja administracyjnoprawna 4. Publiczne prawo podmiotowe 5. Interes prawny i faktyczny X. XII. Zasady realizacji norm prawa administracyjnego materialnego 1. Typy norm w prawie administracyjnym materialnym 2. Obowiązek przestrzegania przez jednostki obowiązującego bezpośrednio prawa administracyjnego materialnego 3. Zasady państwowej kontroli przestrzegania obowiązującego bezpośrednio prawa administracyjnego materialnego i jej skutki.
Opis wykładówI. 1. Aksjologia prawa administracyjnego i koncepcja prawa administracyjnego W. Dawidowicza 2. Systematyka prawa administracyjnego 3. Nauka prawa administracyjnego, jej główne kierunki i przedstawiciele II. 1. Zakres związania administracji publicznej umowami międzynarodowymi 2. Charakter prawny i rola rozporządzeń wykonawczych 3. Prawo miejscowe 4. Akty wewnętrznie obowiązujące i ich wykorzystanie w praktyce administracyjnej 5. Moc prawna norm planowych i technicznych oraz rola prawa sędziowskiego III. 1. Prawo administracyjne Unii Europejskiej i europejska przestrzeń administracyjna 2. Prawo administracyjne Rady Europy 3. Zasady administracji Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej 4. Zalecenia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 5. Internacjonalizacja administracji i prawo administracyjne porównawcze IV. 1. Inne podmioty administrujące 2. Charakter prawny jednostek organizacyjnych i osób niemających własnego prawnego zakresu działania w sferze zadań publicznych 3. Zasady organizacji administracji publicznej 4. Powiązania systemowe pomiędzy podmiotami administrującymi V. Administracja rządowa 1. Administracja rządowa w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym 2. Naczelne organy administracji rządowej 3. Centralne organy administracji rządowej 4. Pozycja prawnoustrojowa wojewody 5. Terenowe organy administracji rządowej zespolonej 6. Terenowe organy administracji rządowej niezespolonej 7. Inne podmioty wykonujące zadania z zakresu administracji rządowej VI. Samorząd terytorialny 1. Istota samorządu terytorialnego 2. Zakres działania i ogólna struktura samorządu terytorialnego 3. Pozycja prawna gminy w systemie samorządu terytorialnego 4. Organy jednostek samorządu terytorialnego i relacje miedzy nimi 5. Nadzór nad samorządem terytorialnym VII. Prawo służby publicznej 1. Pojęcie służby publicznej i zasady dostępu do niej 2. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe 3. Pracownicy urzędów państwowych 4. Służba cywilna 5. Pracownicy samorządowi 6. Funkcjonariusze służb mundurowych VIII. 1. Ugoda administracyjna 2. Porozumienie administracyjne 3. Przyrzeczenie administracyjne 4. Umowy i kontrakty 5. Czynności materialno-techniczne 6. Działalność społeczno-organizatorska 7 Zaświadczenia i inne akty poświadczające XI. 1. Uznanie administracyjne i prawo proszenia 2. Inne pojęcia opisujące ogólną pozycję jednostki wobec władzy 3. świadczenia publiczne 4. Rzeczy publiczne i zasady korzystania z dóbr powszechnego użytku 5. Obszary specjalne X. 1. Zasady stosowania przez organy administracji pośrednio obowiązującego prawa administracyjnego materialnego 2. Inne sposoby realizacji norm prawa administracyjnego materialnego przez jednostki i ich roszczenia o dokonanie czynności urzędowej w postaci wpisu do rejestru publicznego lub ewidencji.
Cel kształceniaNabycie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego ustrojowego, materialnego. Poznanie systemu administracji publicznej, jej form działania, kontroli i nadzoru.
Literatura podstawowa1) Zimmermann J., Prawo administracyjne 2) Ura E., 2015r., "", wyd. Prawnicze LexisNexis 3) Ochendowski E. , 2015r., "Prawo administracyjne. Część ogólna", wyd. TNOiK "Dom Organizatora” 4) Bal-Domańska B., A. Salus A., 2010r., "Wstęp do e-administracji : e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu", wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wolters Kluwer, 2016 2) Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, 2015 3) Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, 2015
Literatura uzupełniająca1) , , , 2) , , , 3) , , , 4) , , ,
Uwagi