Historia administracji

History of administration

2019Z

Kod przedmiotu2473S1-HAKHP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład warsztatowy
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPojęcie administracji w ujęciu historycznym. Administracja europejska doby absolutyzmu - podstawy doktrynalne. Praktyka funkcjonowania administracji w europejskich państwach absolutnych w XVII -XVIII w. - Francja,Rosja, Austria, Prusy. Republiki oświecone w XVIII w. Rozbudowa administracji w Polsce w okresie kształtowania się monarchii konstytucyjnej - lata 1764-1795.Kształtowanie się i podstawy doktrynalne administracji XIX w.: liberalizm, pozytywizm prawniczy,myśl socjalistyczna. Specyfika administracji XIX w.
Opis wykładówBiurokracja w ujęciu M. Webera. Administracja wobec wyzwań współczesności. Administracja wobec zmieniającej się roli prawa (prawo jako technika, prawo jako rozmowa). Patologie w administracji - historia i współczesność. Kontrola administracji, sądownictwo administracyjne.
Cel kształceniaZnajomość genezy,głównych zasad ustroju administracji oraz ich ewolucji w nowożytnej Europie. Rozróżnianie specyfiki administracji w wybranych państwach europejskich.
Literatura podstawowa1) J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej , Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, 2003 2) H. Izdebski, Historia administracji, Wyd. Liber, 2001
Literatura uzupełniająca1) J. Malec, wyd. Wydawnictwo Uniwessytetu Jagielońskiego, Historia administracji. Wybór źródeł, 2006r., tom
Uwagi