Prawo cywilne z umowami w administracji

2019Z

Kod przedmiotu2473S1-PCUA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePrawoznawstwo
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z prawoznawstwa (źródła prawa, zasady tworzenia prawa, budowa norm prawnych i ich rodzaje). Umiejętność wyszukiwania i korzystania z przepisów prawa.
Opis ćwiczeńCharakter norm prawa cywilnego. Zasady współżycia społecznego. Funkcje orzecznictwa. Zdarzenia cywilnoprawne.Nabycie, zmiana, utrata, wykonywanie i nadużycie praw podmiotowych. Miejsce zamieszkania. Stan cywilny. Części składowe rzeczy, przynależności, pożytki.Sposoby zawarcia umowy. Elementy treści czynności prawnej. Warunek. Termin. Ustanie pełnomocnictwa. Zawieszenie, wstrzymanie i przerwa biegu przedawnienia roszczeń. Zasada jawności i pierwszeństwa praw rzeczowych. Zasiedzenie, znalezienie zawłaszczenie rzeczy. Wykonywanie współwłasności. Zastaw. Hipoteka. Księgi wieczyste. Treść zobowiązania. Sposób i naprawienie szkody. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. Dowód wykonania zobowiązania. Odpowiedzialność kontraktowa. Rękojmia i gwarancja. Ogólna charakterystyka wybranych umów (sprzedaż, darowizna, najem dzierżawa, użyczenie, leasing, pożyczka, rachunek bankowy, kredyt bankowy, o dzieło, zlecenia, ubezpieczenie).
Opis wykładówPojęcia wstępne z prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny- uwagi ogólne. Prawo podmiotowe - istota i rodzaje. Podmioty stosunków cywilnoprawnych. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Czynności prawne. Przedstawicielstwo. Przedawnienie roszczeń. Terminy zawite. Prawo własności. Współwłasność. Użytkowanie wieczyste. Ograniczone prawa rzeczowe - uwagi ogólne. Posiadanie. Dzierżenie. Pojęcie i cechy prawa zobowiązań. Istota zobowiązania. Szkoda. Źródła zobowiązań - umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone. Wykonanie i wygaśnięcie zobowiązań. Ochrona wierzyciela w przypadku niewypłacalność dłużnika. Papier wartościowe - uwagi ogólne.
Cel kształceniaStudent powinien być w stanie zdefiniować, opisać i wykorzystać w praktyce podstawowe instytucje prawa cywilnego (część ogólna, prawo rzeczowe, prawo zobowiązań).
Literatura podstawowa1) E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego , C.H. Beck, 2018, s. wybrane 2) Kubiński P., Wołoszko A.,, Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, WSPol., 2012
Literatura uzupełniająca1) K. Pietrzykowski, Kodeks Cywilny. Komentarz, t. I-II, C.H. Beck, 2018, s. wybrane
Uwagi