Prawo karne dla urzędników

2019Z

Kod przedmiotu2473S1-PKU
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającewstęp do nauk prawnych, prawo konstytucyjne
Wymagania wstępnePrzyswojona wiedza z zakresu prawoznawstwa, logiki prawniczej oraz znajomość konstytucyjnych zasad prawa w Rzeczpospolitej Polskiej
Opis ćwiczeńPojęcie funkcjonariusza publicznego. Pojęcie przestępstwa urzędniczego. Łapownictwo czynne i bierne. Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Poświadczenie nieprawdy. Fałsz dokumentu. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Oszustwo komputerowe. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Przestępstwo utrudniania przetargu publicznego. Inne kodeksowe przestępstwa urzędnicze. Pozakodeksowe przestępstwa urzędnicze.
Opis wykładówPojęcie i rodzaje prawa karnego. Cechy i funkcje prawa karnego. Źródła prawa karnego. Budowa ustawy karne. Wykładnia przepisów prawa karnego. Zasady prawa karnego. Definicja przestępstwa. Ustawowe znamiona przestępstwa. Podmiot przestępstwa. Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy przestępstw. Strona podmiotowa przestępstwa, umyślność, nieumyślność, motywacja sprawcy, wina kombinowana, stopniowanie winy. Okoliczności uchylające, względnie umniejszające winę. Okoliczności wyłączające karną bezprawność czynu. Formy popełnienia czynu zabronionego stadialne i zjawiskowe. Systematyka kar i środków karnych. Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary. Pojęcie i formy probacji. Pojęcie i rodzaje środków zabezpieczających. Uchylenie karalności, darowanie kary, zatarcie skazania.
Cel kształceniaPoznanie polskiego prawa karnego, w szczególności zasad odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary w świetle poglądów sformułowanych w piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądowym, kształtowanie umiejętności posługiwania się Kodeksem karnym oraz innymi przepisami prawa karnego oraz praktycznego stosowania regulacji prawno-karnych w formie rozwiązywania kazusów, analiza znamion ustawowych przestępstw pozostających w związku z pełnieniem funkcji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem znamion, których ocena nastręcza najwięcej problemów w praktyce ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Literatura podstawowa1) Lech Gardocki, Prawo karne , Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Literatura uzupełniająca1) M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, WoltersKluwer, 2017 2) R. A. Stefański, Prawo karne materialne. Część szczególna, Difin, 2009
Uwagi