Prawo wyznaniowe

2019L

Kod przedmiotu2473S1-PW
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład warsztatowy
Przedmioty wprowadzające--
Wymagania wstępne--
Opis ćwiczeń---
Opis wykładów1. Pojęcie i charakterystyka prawa wyznaniowego, 2. Źródła polskiego prawa wyznaniowego, 3. Administracja wyznaniowa, 4. Dokumenty kościelne w polskim porządku prawnym, 5. Rejestracja związków wyznaniowych w Polsce, 6. Przestępstwa przeciwko wolności religijnej, 7. Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, 8. Kompetencje, struktura i zasady działania sądownictwa wyznaniowego
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawową terminologią z zakresu prawa wyznaniowego (państwowego); także zapoznanie Studenta z konstytucyjnymi gwarancjami wolności sumienia i wyznania w RP, ochroną tych wolności w prawie polskim. Ponadto, po zakończonych zajęciach, Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego, niezbędną w relacjach instytucjonalnych między władzą świecką a kościelną oraz potrzebną do kontaktów między obywatelami a kościelnymi jednostkami organizacyjnymi; także wiedzę o zakresie respektowania norm prawa kanonicznego w państwowym porządku prawnym.
Literatura podstawowa1) Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, C.H. Beck Warszawa, 2006, 2011
Literatura uzupełniająca1) Krzywkowska J., Współdziałanie państwa i Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w zakresie opieki i wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców (e-book), WPiA UWM, 2018
Uwagi--