Praca i zabezpieczenia społeczne

Work and social security

2020Z

Kod przedmiotu2473S1-PZS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Florek L., Prawo pracy , C.H. Beck, 2017 2) Liszcz T., Prawo pracy, Wolters, 2017 3) Jędrasik-Jankowska I., Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczeń społecznych,, LexisNexis, 2014 4) Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi