Administracja i cyfryzacja - studia pierwszego stopnia - licencjackie stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Administracja i cyfryzacja

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka lub chemia lub fizyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka i astronomia (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, pedagogika wczesnej edukacji, technologia drewna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.
  Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Cyfryzacja trwają 3 lata (6 semestrów) i mają profil praktyczny. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk społecznych i nauk technicznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 180.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę o statusie jednostki w państwie, strukturach i instytucjach społecznych, w tym strukturach krajowych, międzynarodowych i ponadnarodowych, systemie prawnym, w szczególności w zakresie prawa publicznego, podstawowych instytucjach prawa karnego, cywilnego i gospodarczego, procedurach stanowienia i stosowania prawa w administracji, usytuowaniu informatyki w systemie nauki oraz jej korelacji z innymi dziedzinami nauk, potrzebach rozwoju teleinformatycznego państwa. Absolwent zna podstawowe metody, techniki, systemy teleinformatyczne wykorzystywane w administracji. Posiada umiejętność posługiwania się językiem prawnym i językiem prawniczym, regułami logicznego rozumowania, podejmowania aktów stanowienia i stosowania prawa, rozpoznawania potrzeb cyfrowych urzędu, obsługi komputerów i urządzeń peryferyjnych, obsługi systemów operacyjnych urzędu, tworzenia i zabezpieczania baz danych, projektowania prostych systemów typowych dla administracji. Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do ustawicznego kształcenia się oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Potrafi myśleć krytycznie oraz działać kreatywnie i w sposób przedsiębiorczy. Samodzielnie podejmuje decyzje i je uzasadnia. Absolwent ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i jest zdolny do pracy w grupie.
  Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia:
  1. W kategorii wiedza absolwent:
  a) posiada wiedzę o usytuowaniu administracji i informatyki w systemie nauki oraz jej korelacji z innymi dziedzinami nauk,
  b) wykazuje się znajomością podstawowych pojęć charakterystycznych dla nauk społecznych i informatyki,
  c) zna założenia systemu prawa w państwie, zna podstawowe założenia struktur i instytucji społecznych, w tym także struktur międzynarodowych i ponadnarodowych (politycznych, ekonomicznych, prawnych),
  d) zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
  e) ma wiedzę o państwie, władzy, organizacji aparatu władzy publicznej w państwie, społeczeństwie informacyjnym, wykorzystywaniu cyfrowych technologii w działaniu administracji,
  f) ma wiedzę o zmianach zachodzących w administracji, rozumie wpływ cyfryzacji administracji na organizację, sprawności działania, jakość państwa i społeczeństwa,
  g) ma podstawową wiedzę o człowieku i społeczeństwie informacyjnym (zna jego prawa, wolności i obowiązki oraz środki ich ochrony),
  h) ma wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego (prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego), o wykorzystywaniu technologii cyfrowych w administracji,
  i) ma wiedzę o instytucjach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  j) ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
  k) zna podstawowe instytucje prawa karnego i prawa cywilnego,
  l) zna podstawowe metody, techniki, systemy informacyjne narzędzia cyfrowe wykorzystywane w administracji,
  m) rozumie specyfikę gospodarki finansowej państwa i rachunkowości.
  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  a) interpretuje zjawiska społeczne i rozwiązuje problemy (polityczne, prawne, kulturowe, ekonomiczne) w zakresie właściwym dla studiowanego kierunku,
  b) posiada umiejętność przygotowania opracowania pisemnego, dotyczącego zagadnień szczegółowych i problemowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
  c) potrafi stosować prawo i rozwiązywać problemy prawne, dokonując wykładni prawa, przygotowując: decyzje administracyjne, opinie, pisma procesowe, wykorzystując technologie informacyjne i elektroniczne bazy danych,
  d) prezentuje wyniki prowadzonych badań w sposób przejrzysty, usystematyzowany, wykorzystując przy tym technologie informacyjne,
  e) posiada umiejętność: prognozowania zjawisk, rozwiązywania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej, samokształcenia,
  f) potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować prosty system typowy dla administracji,
  g) potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności administracji,
  h) ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  i) potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia i systemy, usługi w administracji.
  3. W kategorii kompetencji społecznych absolwent:
  a) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwija zainteresowania zawodowe,
  b) ma poczucie osobistej odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
  c) kreatywnie poszukuje rozwiązań dostrzeganych problemów w stosowaniu prawa,
  d) jest gotowy do szerzenia zdobytej wiedzy,
  e) jest zdolny do współpracy w grupie i przyjmowania w niej różnych ról,
  f) posiada umiejętność komunikowania się z otoczeniem,
  g) potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
  PRAKTYKI
  Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 480 godzin/ 7 punktów ECTS. Celem praktyki jest przygotowanie studenta do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Praktyka zawodowa służy: nabyciu umiejętności praktycznych, pogłębiających wiedzę nabytą przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na uczelni, potwierdzeniu i rozwojowi kompetencji praktycznych studenta, uzyskaniu wiedzy dziedzinowej, nabyciu umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy, poznaniu rynku pracy, oczekiwań przyszłych pracodawców względem pracowników, doskonaleniu zdolności planowania czasu pracy, skutecznej komunikacji we współdziałaniu z zespołem pracowników.
  Podczas odbywania praktyki, zadaniem studenta jest zapoznanie się: ze strukturą organizacyjną zakładu, przepisami bhp obowiązującymi w zakładzie, zakresem działalności właściwej dla danego zakładu, podstawową dokumentacją prowadzoną w zakładzie,z zastosowaniem technologii teleinformatycznych w pracy zakładu.
  Praktyka realizowana jest w publicznych i prywatnych instytucjach w okresie wakacyjnym oraz w semestrach: III, IV i V. Za przebieg i organizację praktyki zawodowej odpowiadają opiekunowie praktyk. Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym wybrana instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię. Praktyka podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do funkcjonowania w strukturach i instytucjach społecznych, systemie prawnym, w szczególności w zakresie prawa publicznego, procedurach stanowienia i stosowania prawa w administracji oraz usytuowaniu informatyki w systemie nauki. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą potrzeb rozwoju teleinformatycznego państwa, podstawowych metod, technik i systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w administracji. Potrafi posługiwać się językiem prawnym i językiem prawniczym, rozpoznawać potrzeby cyfrowe urzędu. Absolwent jest przygotowany do ustawicznego kształcenia się oraz uczestnictwa w życiu społecznym. Potrafi myśleć krytycznie oraz działać kreatywnie i w sposób przedsiębiorczy. Samodzielnie podejmuje decyzje, uzasadnia je i ponosi za nie odpowiedzialność.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Historia administracji
1,5
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Logika prawnicza
1,5
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Makro i mikroekonomia
2
Podstawy prawoznawstwa
2
Prawo cywilne z umowami w administracji
3
Prawo karne dla urzędników
3
Programy użytkowe
4
Wstęp do informatyki
6
VI - Praktyka
Praktyki
3,5
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
SUMA
29,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etyka urzędnika
1
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie
1
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Nauka o administracji
1,5
Prawo Unii Europejskiej
2
Prawo wyznaniowe
1,5
Przedmiot praktyczny
4
Technologie teleinformatyczne
5
ZAL-O
EGZ
Warsztaty
Wykład warsztatowy
45
15
Wprowadzenie do elektronicznej administracji
2
VI - Praktyka
Praktyki
11
VII - Inne
Fakultet
1
SUMA
32,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Przedmiot podstawowy
1
III - Kierunkowe
Budowa i zarządzanie projektami teleinformatycznymi
5
Konstytucyjny system organów państwa
3
Praca i zabezpieczenia społeczne
3
Prawo administracyjne
3
Przedmiot praktyczny
7,5
VI - Praktyka
Praktyki
3,5
VII - Inne
Fakultet
1
SUMA
29,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Przedmiot podstawowy
1
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
5
Komputerowo wspomagane techniki biurowe
3
Prawo administracyjne
2
Przedmiot praktyczny
6
VI - Praktyka
Praktyki
11
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
Fakultet
1
Ochrona własności intelektualnej
0,25
SUMA
32,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot podstawowy
2,5
III - Kierunkowe
Ochrona danych informatycznych
4
Postępowanie administracyjne
3,5
Prawo finansowe i finanse publiczne
3
Przedmiot praktyczny
9
VI - Praktyka
Praktyki
3
VII - Inne
Fakultet
1
Seminarium
2
SUMA
28,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Przedmiot podstawowy
3
III - Kierunkowe
Architektura systemu teleinformatycznego państwa
5
Przedmiot praktyczny
9
VII - Inne
Seminarium z pracą dyplomową
13
SUMA
30,0