Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” - konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z trzech przedmiotów na egzaminie dojrzałości, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia (w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego) lub chemia, fizyka (lub fizyka z astronomią) lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny, 2) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” - konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 699 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, pedagogika wczesnej edukacji, technologia drewna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.
  Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 2400. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 210. Kierunek studiów mieści się w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz nauk technicznych.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych, z uwzględnieniem biopaliw i biochemikaliów oraz zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Ma wiedzę o metodach, technikach, narzędziach i materiałach służących do pozyskiwania i wykorzystania surowców odnawialnych i mineralnych. Zna i stosuje nowoczesne metody laboratoryjnej oceny paliw, biosurowców i kopalin. Potrafi zaplanować, zorganizować i samodzielnie przeprowadzić kompleksowe badania związane z potrzebami energetycznymi gminy, powiatu, województwa. Prognozuje, identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z przekształceniami środowiska powstałymi w wyniku eksploatacji surowców mineralnych i produkcji biosurowców. Umie ocenić wpływ inwestycji na środowisko i wykonać projekt rekultywacji terenów zdegradowanych. Wykazuje umiejętności posługiwania się techniką komputerową w zakresie systemów informacji przestrzennej i grafiki inżynierskiej. Absolwent wykorzystuje cyfrowe bazy danych do wspomagania gospodarki surowcami odnawialnymi i mineralnymi. Wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, przedsiębiorczości, podstaw prawa energetycznego, geologicznego, górniczego i ochrony środowiska.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie poniżej wymienione efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) Ma wiedzę z zakresu matematyki i statystyki umożliwiającą zrozumienie podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w środowisku
  b) Identyfikuje i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne, wyjaśnia ich przebieg w odniesieniu do procesów zachodzących w środowisku i technice
  c) Opisuje i interpretuje procesy biologiczne i chemiczne, właściwości pierwiastków i związków chemicznych, stanów materii, reakcji chemicznych
  d) Zna budowę litosfery, hydrosfery i atmosfery, przebieg procesów egzo- i endogenicznych oraz funkcjonowanie systemów: pogodowego, klimatycznego i hydrologicznego
  e) Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania surowców mineralnych oraz ich racjonalnego gospodarowania, wystarczalności kopalin, uwarunkowań geologicznych i środowiskowych przy ich występowaniu i eksploatacji
  f) Posiada wiedzę z zakresu wykorzystywania biomasy w biogospodarce
  g) Zna najistotniejsze aspekty społeczne, uregulowania prawne, ekonomiczne oraz tendencje ich rozwoju na poziomie międzynarodowym i krajowym
  h) Zna zasady oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, organizacji monitoringu środowiska i zna zasady udziału społeczeństwa w procedurach prawno- środowiskowych
  i) Posiada wiedzę dotyczącą właściwości surowców naturalnych
  j) Posiada wiedzę z zakresu wybranych zjawisk i procesów ekologicznych oraz glebowych
  k) Ma wiedzę na temat biosfery oraz procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w czasie pozyskiwania biomasy na potrzeby biogospodarki, w tym biomasy pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i odpadowego
  l) Posiada wiedzę z zakresu waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zna zasady i skutki środowiskowe różnych systemów rolniczych, charakteryzuje najważniejsze gatunki roślin uprawnych, zna ich znaczenie gospodarcze i wymagania siedliskowe, ma wiedzę z zakresu podstawowych czynników agrotechnicznych
  m) Zna procesy zachodzące w środowisku i ich rolę w kształtowaniu Ziemi, surowców mineralnych i odnawialnych
  n) Identyfikuje zagrożenia w odniesieniu do gospodarowania surowcami
  o) Ma podstawową wiedzę w zakresie technologii pozyskiwania i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a także w aspekcie zagospodarowania odpadów
  p) Zna zasady racjonalnej eksploatacji surowców odnawialnych i mineralnych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
  q) Zna odpowiednie techniki i narzędzia wykorzystywane w ocenie zasobów środowiska
  r) Zna zasady i kierunki rekultywacji terenów eksploatacji surowców mineralnych i organicznych oraz zasady ich renaturyzacji
  s) Zna właściwości fizyczne i chemiczne surowców roślinnych, zwierzęcych i mineralnych
  t) Zna przyczyny degradacji litosfery, hydrosfery i krajobrazu oraz przedsięwzięcia racjonalnego przywracania funkcji środowiska uwzględniając ograniczenia ekonomiczne i potrzeby społeczne
  u) Ma wiedzę obejmującą stan i czynniki wpływające na rozwój i funkcjonowanie obszarów wiejskich
  v) Definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
  w) Zna zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  x) Posiada wiedzę z zakresu geologii, rolnictwa, ochrony środowiska i energetyki
  y) Zna instalacje energetyczne wykorzystujące biomasę w celu poprawy jakości życia człowieka oraz minimalizacji wpływu na środowisko
  z) Ma wiedzę niezbędną do zrozumienia cyklu życia obiektów, urządzeń, systemów technicznych, surowców i produktów
  aa) Posiada podstawową wiedzę związaną z jakością i certyfikacją paliw
  bb) Posiada wiedzę w zakresie zarządzania i gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  cc) Posiada wiedzę w zakresie ekonomiki przedsiębiorstwa i rachunkowości
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) Posiada umiejętność praktycznej obsługi oprogramowania użytkowego i wykorzystania informacji, prezentowania zawartości baz danych i wykonywania rysunku technicznego
  b) Posługuje się metodami analitycznymi w naukach o środowisku, technicznych i rolniczych oraz interpretuje i wykonuje pomiary podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych
  c) Potrafi pozyskać informacje z literatury, archiwalnych i cyfrowych bazy danych, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie
  d) Posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  e) Wykorzystuje cyfrowe bazy danych do wspomagania gospodarki surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  f) Pod kierunkiem opiekuna planuje i przeprowadza proste zadanie badawcze lub projektowe oraz interpretuje uzyskane wyniki
  g) Identyfikuje zagrożenia środowiskowe
  h) Posługuje się podstawowymi technikami pracy laboratoryjnej i terenowej
  i) Interpretuje wpływ czynników agrotechnicznych na cechy ilościowe i jakościowe surowców roślinnych
  j) Interpretuje procesy geologiczne i geomorfologiczne, ocenia relacje pomiędzy procesami zachodzącymi w środowisku
  k) Planuje i przeprowadza w terenie i laboratorium obserwacje i pomiary fizyczne, chemiczne oraz analizuje i interpretuje ich wyniki
  l) Posiada umiejętność podejmowania działań z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów rozwiązujących problemy w zakresie produkcji biomasy, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych
  m) Posługuje się normami stosowanymi w procedurach oznaczania fizycznych i chemicznych właściwości w ocenie surowców odnawialnych i mineralnych
  n) Posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań w zakresie wykorzystania surowców odnawialnych i mineralnych
  o) Umie prognozować zmiany zachodzące w środowisku w wyniku eksploatacji surowców
  p) Potrafi przygotować pracę w języku polskim i języku obcym na podstawie dostępnych materiałów źródłowych na wybrany temat związany z gospodarowaniem surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  q) Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym oraz prezentowania wiedzy z zakresu gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  r) Posiada znajomość języka obcego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury z zakresu gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  s) Posiada umiejętność samokształcenia w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  t) Wykorzystuje techniki informacyjnokomunikacyjne do realizacji zadań inżynierskich w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  u) Wykorzystuje metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne w realizacji zadań inżynierskich
  v) Postrzega aspekty gospodarcze i środowiskowe w realizacji zadań inżynierskich
  w) Zna zasady BHP, posiada umiejętności praktyczne w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  x) Ocenia efektywność ekonomiczną działań inżynierskich w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  y) Identyfikuje proste zadania inżynierskie o charakterze praktycznym
  z) Ocenia metody i narzędzia służące do realizacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym
  aa) Potrafi zastosować instalacje energetyczne wykorzystujące biomasę w celu poprawy jakości życia człowieka oraz minimalizacji wpływu na środowisko
  bb) Wykonuje proste zadania inżynierskie o charakterze praktycznym
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
  b) Ma zdolność abstrakcyjnego rozumienia problemów z zakresu nauk rolniczych
  c) Potrafi pracować samodzielnie i w grupie oraz kierować zespołami ludzkimi
  d) Rozpoznaje problemy zawodowe oraz określa priorytety i hierarchię działań
  e) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z czystą produkcją i zrównoważonym rozwojem
  f) Ma świadomość postępowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania dobra ogółu
  g) Ma świadomość wpływu eksploatacji i przetwórstwa surowców odnawialnych i mineralnych na stan środowiska
  h) Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  i) Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji
  j) Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w zakresie gospodarowania surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  k) Zna i rozumie problemy obszarów o różnym stopniu urbanizacji oraz możliwości ich wykorzystania jako producenta i konsumenta surowców
  l) Rozumie i jest świadom wpływu na środowisko działalności inżynierskiej i procesów technologicznych
  PRAKTYKI
  Praktyka kierunkowa w wymiarze 240 h/8 punktów ECTS (6 tygodni) realizowana jest w okresie wakacji letnich, po zakończeniu zajęć dydaktycznych VI semestru, z możliwością wcześniejszego rozpoczęcia realizacji praktyki, tj. w trakcie VI semestru. Podczas realizowanych praktyk student doskonali wiedzę, umiejętności i kompetencje w przedsiębiorstwach związanych z produkcją, przetwarzaniem i wykorzystaniem biosurowców oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, w laboratoriach oceny paliw, geologicznych, geotechnicznych, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji, a także w biurach projektowych, doradczych, organach administracji państwowej i samorządowej.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem i programem studiów (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, zajęcia projektowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami (w tym: w przedsiębiorstwach energetycznych, peleciarniach, biogazowniach, biorafineriach, wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych) oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych (w tym: w kopalniach piasków i żwirów, przedsiębiorstwach budowy dróg), a także w laboratoriach oceny paliw, geologicznych, geotechnicznych, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji. Ponadto może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych i biosurowców, w jednostkach projektowych, doradczych i naukowo-badawczych oraz w organach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest także przygotowany do zakładania i prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw wytwórczych, usługowych, handlowych, projektowych i doradczych związanych z eksploatacją i wykorzystaniem surowców mineralnych oraz produkcją i przetwarzaniem biosurowców. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2 zgodnie z kryteriami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych 1
2
ZAL-O
Wykład
30
Technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
30
II - Podstawowe
Biologia ogólna
3
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Chemia ogólna i nieorganiczna
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Statystyka matematyczna
3,5
III - Kierunkowe
Geomorfologia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Gospodarowanie przestrzenią produkcyjną
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
30
30
Grafika inżynierska
3
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
15
Podstawy geodezji
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
3
ZAL-O
Wykład
45
II - Podstawowe
Chemia organiczna
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Fizyka
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
III - Kierunkowe
Geologia złóż
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
45
Geomikrobiologia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Nauki o glebie
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Roślinne surowce energetyczno-przemysłowe
4,5
ZAL
ZAL-O
BRAK
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
30
25
5
15
Roślinne surowce wielokierunkowo użytkowane
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
III - Kierunkowe
Chemia fizyczna
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Ekonomika przedsiębiorstwa z elementami rachunkowości
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Geografia zasobów naturalnych
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Meteorologia i hydrologia
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Mikrobiologiczne przetwarzanie biomasy
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Podstawy energetyki
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Procesy biorafineryjne w biogospodarce
3,5
ZAL
ZAL-O
BRAK
BRAK
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
15
15
5
10
Systemy informacji przestrzennej
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
15
45
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Bioremediacja
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Gospodarowanie bioenergią
3,5
EGZ
ZAL-O
BRAK
BRAK
Wykład
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
5
10
Instrumentalne metody analityczne
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy I
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy II
3
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy III
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
30
Niskoemisyjne technologie spalania paliw
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Technologie produkcji biogazu
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Wodór i technologie wodorowe
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Eksploatacja torfu i gytii
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Gospodarka odpadami
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy IV
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Moduł kierunkowy V
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy VI
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Ochrona krajobrazu
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
3,5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Środowiskowe skutki przemysłu wydobywczego i energetycznego
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Aspekty prawne gospodarowania surowcami
2
Moduł kierunkowy VII
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
30
Moduł kierunkowy VIII
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Ocena cyklu życia
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
5
40
Ocena oddziaływania na środowisko
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
20
40
Praca dyplomowa
3
ZAL-O
Pracownia dyplomowa
0
Rekultywacja terenów pogórniczych
3
EGZ

ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia projektowe
15
15
15
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VI - Praktyka
Praktyka kierunkowa
8
ZAL

Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
240
0
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Bioróżnorodność w ekosystemach przekształconych
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Moduł kierunkowy ogólnowydziałowy
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Moduł kierunkowy ogólnowydziałowy
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
15
Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
15
15
Podstawy konsultingu i doradztwa
3,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia projektowe
15
30
Praca dyplomowa
12
ZAL
Pracownia dyplomowa
0
V - Specjalizacyjne
Specjalizacyjne seminarium inżynierskie
2,5
ZAL-O
Seminarium dyplomowe
30
VII - Inne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0