Pedagogika wczesnej edukacji - studia pierwszego stopnia - licencjackie niestacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Pedagogika wczesnej edukacji

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: brak warunków przyjęcia!!!
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent kierunku Pedagogika wczesnej edukacji po odbyciu studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogicznym psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji, niezbędną do rozumienia społecznokulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy z dziećmi. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami w celu analizowania, interpretowania, projektowania oraz realizacji strategii działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności nauczyciela w pracy z dziećmi. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie, a efekty kształcenia uzyskane na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji Są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli (Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dziennik Ustaw RP z 6 lutego 2012, poz. 131 wraz z późniejszymi zmianami). Jest ponadto przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Na podstawie zdobytych w toku studiów i praktyki profesjonalnych kompetencji absolwent może podjąć pracę w różnych instytucjach edukacyjnych (głównie w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej), opiekuńczych, wychowawczych, prowadzących działalność zgodną z profilem kształcenia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Podstawy filozofii wychowania
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Psychologia ogólna
1
ZAL-O
Wykład
10
Wprowadzenie do pedagogiki
1
ZAL-O
Wykład
10
III - Kierunkowe
Czytanie i pisanie w języku angielskim
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Fonetyka i gramatyka praktyczna języka angielskiego
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Gra na instrumentach szkolnych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Metodyka pracy w przedszkolu
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy edukacji muzycznej
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy edukacji plastycznej i technicznej
1
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy edukacji polonistycznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Podstawy edukacji społecznej i przyrodniczej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Podstawy kultury fizycznej
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Zabawy i gry ruchowe w przedszkolu i szkole
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna w przedszkolu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
technologie informacyjne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Gra na instrumentach szkolnych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Metodyka jezyka angielskiego we wczesnej edukacji
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
30
Metodyka pracy w przedszkolu
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Pedagogika małego dziecka
1
ZAL-O
Wykład
10
Pedagogika przedszkolna
3
EGZ
Wykład
20
Psychologia rozwoju i wychowania
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Teoretyczne podstawy wychowania
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
VI - Praktyka
Praktyka ciągła w przedszkolu
6
ZAL-O
Praktyki
100
Praktyka śródroczna w przedszkolu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Edukacja matematyczna dziecka
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Edukacja plastyczna dziecka
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Edukacja polonistyczna dziecka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Edukacja techniczna dziecka
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Gra na instrumentach szkolnych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Pedagogika wczesnoszkolna
1,5
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy edukacji matematycznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
15
Teoretyczne podstawy kształcenia
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
10
V - Specjalizacyjne
Opieka nad małym dzieckiem/Animacja artystyczna I
1,5
ZAL-O
Wykład
10
Opieka nad małym dzieckiem/Animacja artystyczna II
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
VI - Praktyka
Praktyka śródroczna w szkole
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Edukacja komputerowa
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Edukacja muzyczna dziecka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Edukacja społeczna i przyrodnicza
2
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Gra na instrumentach szkolnych
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Kultura fizyczna dziecka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
4
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Zintegrowane projekty edukacyjne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
V - Specjalizacyjne
Opieka nad małym dzieckiem/Animacja artystyczna III
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
20
10
Opieka nad małym dzieckiem/Animacja artystyczna IV
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Opieka nad małym dzieckiem/Animacja artystyczna V
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
VI - Praktyka
Praktyka ciągła w szkole
6
ZAL-O
Praktyki
100
Praktyka śródroczna w szkole
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru I
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Historia wychowania i myśli pedagogicznej
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Dokumentacja pracy nauczyciela
1,5
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Elementy pedagogiki specjalnej
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Kultura języka
2
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Literatura dla dzieci
1,5
ZAL-O
Wykład
10
Media w świecie dziecka
1
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy logopedii
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Refleksyjny praktyk - konwersatorium
1
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
5
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Strategie stymulowania rozwoju i aktywizacji dziecka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
V - Specjalizacyjne
Opieka nad małym dzieckiem/Animacja artystyczna VI
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
VI - Praktyka
Praktyka ciągła z animacji artystycznej
3
ZAL-O
Praktyki
40
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot do wyboru II
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Socjologia edukacji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
III - Kierunkowe
Edukacja międzykulturowa
1
ZAL-O
Wykład
10
Emisja i higiena głosu
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Etyka zawodu nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
10
Komunikowanie interpersonalne
1
ZAL-O
Ćwiczenia
15
Pedeutologia z podstawami prawnymi pracy nauczyciela
1
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy edukacji historycznej i regionalnej
1
ZAL-O
Wykład
10
Podstawy wiedzy o kulturze dziecięcej
1
ZAL-O
Wykład
10
Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
4
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
20
Programowanie i ewaluacja w edukacji
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
10
10
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa
0
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Współpraca z rodzicami i środowiskiem
1
ZAL-O
Wykład
10
V - Specjalizacyjne
Opieka nad małym dzieckiem/Animacja artystyczna VII
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
Warsztaty fakultatywne
2
ZAL-O
Ćwiczenia
20
SUMA
25,0