Edukacja polonistyczna dziecka

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-EPD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńMetody nauki czytania i alternatywne koncepcje. Etapy wprowadzania nowej litery. Etapy nauki pisania. Doskonalenie pisma dziecka poprzez ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Podawcze i użytkowe formy wypowiedzi w klasach początkowych, ćwiczenia kompozycyjne. Nauka ortografii i interpunkcji. Kształcenie pojęć gramatycznych. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach I-III. Wspieranie poezjowania dziecięcego. Twórcze sposoby wykorzystania tekstu literackiego (inscenizacje, drama itp.) Projektowanie zajęć w zakresie edukacji polonistycznej.
Opis wykładówPsychofizjologiczne podstawy nauki czytania. Podejścia do nauki czytania. Aspekty czytania. Pismo i pisanie w szkole. Kontakt dziecka z dziełem literackim (poezja, lektura), rodzaje przekładu. Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz zainteresowań czytelniczych u dzieci. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na piśmie na etapie wczesnoszkolnym. Praca z tekstem literackim. Obecne i zaniedbane formy stylistyczne w edukacji dzieci. Rozwijanie kreatywności dziecka w zakresie działań językowych, bariery szkolne.
Cel kształceniaKształtowanie refleksyjnego stosunku do języka i zaznajamiania uczniów z elementami wiedzy o języku. Rozwijanie podstawowych umiejętności nauczycielskich dotyczących planowania dydaktycznego i organizacji pracy uczniów w zakresie edukacji polonistycznej. Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji działań pedagogicznych z zakresu kształcenia językowego.
Literatura podstawowa1.Czelakowska D., "Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym". Oficyna Wyd. "Impuls", Kraków 2010. 2.Lelonek M., Wróbel T., "Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3". Wyd. WSiP, Warszawa 1990. 3.Żuchowska W., "Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej". Warszawa 1992. 4. Klus-Stańska D., Nowicka M., "Sensy i bezsensy wczesnej edukacji". Wyd. Harmonia Universalis, Gdańska 2014. 5.Szczepska-Pustkowska M., "Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym". Oficyna Wyd. "Impuls", Warszawa 2000. 6.Polański E., Jakubowicz A., "Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym. Wyd. Juka, Łódź 1996. 7.Klus-Stańska D., Dagiel M. (red.), "Edukacja polonistyczna na rozdrożach. Spotkanie z językiem polskim w kalsach I-III". Wyd. WSP, Olsztyn 1999. 8.Skrzypiec W., "Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzno-stylistyczne w klasach 1-3", Warszawa 1992. 9.Filipiak E., "Konteksty aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym", Bydgoszcz 2002.
Literatura uzupełniająca
Uwagi