Edukacja polonistyczna dziecka

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-EPD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńMetody nauki czytania i alternatywne koncepcje. Etapy wprowadzania nowej litery. Etapy nauki pisania. Doskonalenie pisma dziecka poprzez ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Podawcze i użytkowe formy wypowiedzi w klasach początkowych, ćwiczenia kompozycyjne. Nauka ortografii i interpunkcji. Kształcenie pojęć gramatycznych. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne i syntaktyczne w klasach I-III. Wspieranie poezjowania dziecięcego. Twórcze sposoby wykorzystania tekstu literackiego (inscenizacje, drama itp.) Projektowanie zajęć w zakresie edukacji polonistycznej.
Opis wykładówPsychofizjologiczne podstawy nauki czytania. Podejścia do nauki czytania. Aspekty czytania. Pismo i pisanie w szkole. Kontakt dziecka z dziełem literackim (poezja, lektura), rodzaje przekładu. Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz zainteresowań czytelniczych u dzieci. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na piśmie na etapie wczesnoszkolnym. Praca z tekstem literackim. Obecne i zaniedbane formy stylistyczne w edukacji dzieci. Rozwijanie kreatywności dziecka w zakresie działań językowych, bariery szkolne.
Cel kształceniaKształtowanie refleksyjnego stosunku do języka i zaznajamiania uczniów z elementami wiedzy o języku. Rozwijanie podstawowych umiejętności nauczycielskich dotyczących planowania dydaktycznego i organizacji pracy uczniów w zakresie edukacji polonistycznej. Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji działań pedagogicznych z zakresu kształcenia językowego.
Literatura podstawowa1) Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. , Impuls, KrakówDanuta, 2010 2) Klus-Stańka D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Harmonia 2013, 2013
Literatura uzupełniająca1) Dagiel M., Pozwólmy dzieciom bawić się słowami , CKE Warszawa, 2011 2) Zytko M., Pozwólmy dzieciom mówić i pisać, CKE Warszawa, 2010
Uwagi