Elementy pedagogiki specjalnej

2019Z

Kod przedmiotu1976N1-EPS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePedagogika ogólna
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z pedagogiki ogólnej
Opis ćwiczeń1. Zajęcia organizacyjne 2. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 3. Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową 4. Pedagogika dzieci z Autyzmem 5. Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych 6. Pedagogika terapeutyczna 7. Praca z dzieckiem z ADHD
Opis wykładów1. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Terminologia. Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk. Przedmiot i zadania pedagogiki specjalnej. Systematyka w pedagogice specjalnej. 2. Rewalidacja. Pojęcie rewalidacji. Elementy składowe procesu rewalidacji. Zasady rewalidacji. Proces rewalidacji i jego podstawy. Granice i możliwości rewalidacji. Autorewalidacja i podmiotowość jednostki niepełnosprawnej. Poziomy i warunki autorewalidacji i podmiotowości. 3. Pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie (Oligofrenopedagogika). Pojęcie, cele i zadania niepełnosprawności intelektualnej. Definiowanie niepełnosprawności intelektualnej. Specyfika funkcjonowania jednostek upośledzonych intelektualnie w sensie indywidualnym i społecznym. 4. Dorosłość osób niepełnosprawnych 5. Postawy społeczne oraz wsparcie społeczne wobec osób z niepełnosprawnością 6. Płaszczyzny funkcjonowania osób niepełnosprawnych 7. Placówki opiekuńczo-wychowawcze w życiu osób niepełnosprawnych
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami z zakresu pedagogiki specjalnej, budowanie właściwych postaw wobec osób z niepełnosprawnością oraz praktyczne przygotowanie do podjęcia działalności w zakresie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym.
Literatura podstawowa1) Krause A.,, Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej", Kraków 2010. Baran J., Cierpiałkowska T., Mikrut A., (red.), Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością", Kraków 2011. Chrzonowska I., Jakimczak B., Inny wobec rozwoju współczesnego świata, Warszawa 2011. Żółkowska T., Ostapiuk B., Wlazło M., (red.), Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej, Szczecin 2010. Gustavsson A., Manterys-Zakrzewska E., Upośledzenie w społecznym zwierciadle, Warszawa 1997 Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa 2007. Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 1997. Firkowska-Mankiewicz A., Szumski G., Pedagogika specjalna i system kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W: D. Deutsch Smith, Pedagogika Specjalna. Warszawa 2008. , Kraków, 2010
Literatura uzupełniająca1) Baran J., Cierpiałkowska T., Mikrut A., (red.),, Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością, Kraków, 2011
UwagiSzczegółowa literatura przedmiotu zostanie podana na zajęciach organizacyjnych