Historia wychowania i myśli pedagogicznej

2019Z

Kod przedmiotu1976N1-HWMP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceZakres wiedzy ze szkoły ponadgimnazjalnej
Wymagania wstępnePodstawowe wiadomości z historii powszechnej, geografii i literatury
Opis ćwiczeńWychowanie dziecka w ujęciu Jana Amosa Komeńskiego, Johna Locke’a i Jana Jakuba Rousseau; Jan Henryk Pestalozzi – prekursor nowożytnego nauczania początkowego; Fryderyk Wilhelm Froebel – twórca nowożytnego wychowania przedszkolnego; Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa – prekursorka wychowania przedszkolnego w Polsce; Rozwój form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Opis wykładówWrastanie dziecka w grupę społeczną w czasach wspólnoty pierwotnej oraz epoce starożytnej; Renesansowe poglądy na wychowanie dzieci; Początki i rozwój instytucjonalnego wychowania dziecka w Europie Zachodniej i w Polsce; Problematyka wychowania dziecka w polskiej literaturze pedagogicznej do roku 1918; Koncepcje systemów wychowawczych dziecka i próby ich realizacji w wieku XIX i początkach XX stulecia.
Cel kształceniaKształtowanie kultury pedagogicznej poprzez poznanie dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. Rozumienie ewolucji procesów edukacyjnych. Inicjowanie refleksji historycznej jako podstawy oceny współczesnych trendów pedagogicznych – w ich teorii i praktyce.
Literatura podstawowa1) Bobrowska-Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, t. 1, WSiP, 1978 2) Bobrowska-Nowak W., Zarys dziejów wychowania przedszkolnego, t. 1,2, WSiP, 1978 3) Litak S., Historia wychowania. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, t. 1, WAM, 2010 4) Draus J., Terlecki R., Historia wychowania. Wiek XIX i XX, t. 2, WAM, Ignatianum, 2006 5) Kurdybacha Ł (red.), Historia wychowania, t. 1,2, PWN, 1967 6) Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1,2,3, Syrzelec, 1995
Literatura uzupełniająca1) , Wołoszyn S., 2004r., Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, PWN; Jakubiak K., Maliszewski T. (red.), 2010r., Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, Impuls; Jundziłł J., Żołądź-Strzelczyk D. (red.), 2002r., Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Starożytność - Średniowiecze t.1, Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej; K. Jakubiak, W. Jamrożek (red.), Dziecko w rodzinie i społeczeństwie. Dzieje nowożytne t.2, Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej; Okoń W., 2003r., Sylwetki sławnych pedagogów polskich, WSiP; S. Litak, Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII – XVIII wieku, 2000r., Tow. Naukowe KUL., ,
Uwagi