Kultura języka

2019Z

Kod przedmiotu1976N1-KULJ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePodstawy edukacji polonistycznej
Wymagania wstępneWymagana znajomość współczesnego systemu języka polskiego (treści przedmiotu Podstawy edukacji polonistycznej)
Opis ćwiczeńWymowa poprawna i niepoprawna. Ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne, oddechowe. Akcentowanie i frazowanie. Przygotowanie tekstu do prezentacji głosowej. Język w sferze publicznej (język mediów). Współczesny język polski i jego przemiany. Brutalizacja języka. Socjolekty. Błędy językowe, ich uwarunkowania i rodzaje. Analiza błędów na przykładzie tekstów z różnych odmian języka. Grzeczność w komunikacji językowej.
Opis wykładówJęzyk w życiu jednostki i społeczeństwa. Funkcje języka a funkcje tekstu. Język jako wartość. Kultura języka wobec odmian językowych. Postawy użytkowników języka. Kultura języka w znaczeniu wąskim i szerokim. Podstawowe pojęcia: system, tekst, uzus, norma, błąd. Innowacja a błąd. Poprawność językowa, zewnątrzjęzykowe i wewnątrzjęzykowe kryteria poprawności. Sprawność językowa, etyka i estetyka słowa. Manipulacja językowa.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i tendencjami rozwojowymi współczesnej polszczyzny w aspekcie kultury języka. Pogłębienie kompetencji językowej i kultury komunikacji. Wyposażenie studentów w narzędzia pomagające ocenić zjawiska językowe z normatywnego punktu widzenia. Budowanie racjonalnych postaw studentów - użytkowników wobec języka jako systemu oraz tworzonych/odbieranych tekstów.
Literatura podstawowa1) H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja. Słowotwórstwo. Składnia J. Miodek, Kultura języka w teorii i praktyce. Uniw. Wrocławski, Wrocław1983; , PWN, Warszawa , 2005 2) A. Markowski, , Kultura języka polskiego. Zagadnienia leksykograficzne., PWN, Warszawa , 2007 3) A. Markowski (red.), , Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, PWN, Warszawa , 2002 4) B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji , Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk , 2000
Literatura uzupełniająca1) J. Podracki, wyd. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, Język w mediach elektronicznych, 2008.r., tom 2) J. Podracki , wyd. "Adam", Warszawa , Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze, 2003r., tom 3) M. Głowiński, , wyd. "Pen", Warszawa , Nowomowa po polsku , 1990r., tom
Uwagi