Praktyka ciągła z animacji artystycznej

2019Z

Kod przedmiotu1976N1-PCAA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającePodstawy edukacji plastycznej i technicznej, podstawy edukacji muzycznej, edukacja plastyczna dziecka, edukacja muzyczna dziecka, edukacja techniczna dziecka, podstawy wiedzy o sztuce, historia muzyki, techniki plastyczne w pracy z dzieckiem, formy teatralne dla dzieci,
Wymagania wstępnewiedza z zakresu animacji artystycznej
Opis ćwiczeńkierunki działalności w zakresie edukacji artystycznej szkół i innych instytucji, specyfika organizowania i prowadzenia kształcenia artystycznego obejmującego zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne literackie i teatralne w szkole podstawowej (świetlica, biblioteka lub koła artystyczne), biblioteki dla młodzieży lub domu kultury, zakresu obowiązków związanych z prowadzeniem edukacji artystycznej oraz treści obowiązującej dokumentacji (statut i regulamin organizacji placówki, odrębne ustaw i uchwał, scenariusze, plany i projekty prowadzonej działalności). Konfrontacja zdobytej w toku studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością praktyczną. Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu edukacji artystycznej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaOgólne rozpoznanie kierunków działalności w zakresie edukacji artystycznej szkół i innych instytucji. Poznanie specyfiki organizowania i prowadzenia kształcenia artystycznego obejmującego zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne literackie i teatralne w szkole podstawowej (świetlica, biblioteka lub koła artystyczne), biblioteki dla młodzieży lub domu kultury. Poznanie zakresu obowiązków związanych z prowadzeniem edukacji artystycznej oraz niezbędnej dokumentacji (statutu i regulaminu organizacji placówki, odrębnych ustaw i uchwał, scenariuszy, planów i projektów prowadzonej działalności). Konfrontacja zdobytej w toku studiów wiedzy teoretycznej z rzeczywistością praktyczną. Zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu edukacji artystycznej.
Literatura podstawowaWeiner A., Boguszewska A., Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej / pod red. Agnieszki i Anny, Lublin 2013, Boguszewska A., Weiner A., 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III: edukacja plastyczno-muzyczna: książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach, Kraków 2012. Bobrowicz W. (red.), Pedagogika i kultura : pomiędzy teorią a praktyką, Lublin 2009. Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury : podręcznik akademicki, Warszawa 2012 Matyjewicz M., Animacja kulturalna : w poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania, Olsztyn 2010.
Literatura uzupełniająca
Uwagi