Programowanie i ewaluacja w edukacji

2019L

Kod przedmiotu1976N1-PEE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceMetodyka pracy w przedszkolu
Wymagania wstępneWiedza i umiejętności dotyczące planowania procesu edukacyjnego w przedszkolu.
Opis ćwiczeńAnaliza programów nauczania/wychowania. Porównywanie programów. Program jako obszar decyzji ucznia i nauczyciela. Programy autorskie w świetle ustaleń MEN. Ewaluacja programów szkolnych. Kreowanie wybranego modułu programu.
Opis wykładówPlanowanie i programowanie w edukacji. Definiowanie programu szkolnego (od "planu działania" do "doświadczeń edukacyjnych ucznia") i konsekwencje dla procesu edukacji. Typologie programów. Modele i ujęcia programu. Wybrane sposoby podejścia do programu szkolnego (techniczno-scjentystyczne oraz nietechniczno-niescjentystyczne). Filozoficzne, psychologiczne i społeczne podstawy programu. Wzorzec programu (pojęcie, rodzaje, składniki, cechy konstrukcyjne, typowe wzorce). Kreowanie programu. Nauczyciel jako kreator programu. Ograniczenia programu. Ocena i ewaluacja programu oraz innych elementów rzeczywistości szkolnej.
Cel kształceniaZdobycie przez studentów orientacji w wybranych ujęciach i modelach programu w szerokim kontekście badań nad procesem edukacji i systemami kształcenia. Zdobycie umiejętności kreowania/ewaluacji modułów programów.Zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami konstrukcji programu szkolnego i problemami analizy jego efektywności.
Literatura podstawowaB.D. Gołębniak, Program szkolny. W: Pedagogika, t. 2., pod red. Z. Kwiecińskiego, B. Śliwerskiego, Warszawa 2003; H. Komorowska, O programach prawie wszystko. Warszawa 1999; K. Kruszewski. Nauczyciel jako twórca programu. W: Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 2004; H. Mizerek (red.), Ewaluacja w szkole. Olsztyn 1997; A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa 1998; D.F. Walker, J.F. Soltis, Program i cele kształcenia. Warszawa 2000; D. Waloszek, Program w edukacji dzieci. Geneza, istota, kryteria. Warszawa 2005;
Literatura uzupełniająca1) K. Ciżkowicz, K. Marszałek (red.), Ewaluacja jakości kształcenia. Poszukiwania, pola badań, rozstrzygnięcia., wyd.Bydgoszcz 2011r,, 2) B Dumowska, Edukacja autorska w szkołach publicznych, wyd.Kraków 2003r,, 3) L. Korporowicz (red.), Ewaluacja w edukacji, wyd.Warszawa 1997r,, 4) G. Michalski (red.), Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje, doświadczenia, kierunki praktycznych rozwiązań, wyd.Łódź 2011r,
Uwagi