Podstawy edukacji muzycznej

2017Z

Kod przedmiotu1976N1-PEMUZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeń1. Podstawowa terminologia muzyczna i elementy dzieła muzycznego 2. Zabawy i ćwiczenia muzyczne z wykorzystaniem form aktywności muzycznej (śpiew, gra na instrumentach, ruch z muzyką) oraz muzyki elementarnej 3. Piosenka i jej wykorzystanie na etapie wczesnej edukacji 4. Rozwijanie percepcji i wyobraźni dziecka za pomocą muzyki programowej 5. Aktywne słuchanie muzyki 6. Organizacja procesu kształcenia muzycznego w kontekście integracji wczesnoszkolnej
Opis wykładów1. Podstawy teoretyczne i cele wczesnej edukacji muzycznej 2. Elementy psychologii rozwoju muzycznego dziecka - zdolności i uzdolnienia muzyczne 3. Formy aktywności muzycznej i treści kształcenia na etapie wczesnej edukacji muzycznej 4. Ocenianie aktywności i twórczości muzycznej dziecka 5. Płaszczyzny integracji między muzyką i innymi dziedzinami sztuki 6. Wybrane koncepcje/systemy edukacji muzycznej w Polsce i na świecie
Cel kształceniaCelem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii edukacji muzycznej (cele, formy aktywności, treści kształcenia) poszerzonej o zagadnienia dotyczące rozwoju muzycznego dziecka oraz wybrane aspekty wiedzy o muzyce i kulturze muzycznej. Celem ćwiczeń jest przedstawienie sposobów realizacji wybranych form, metod i treści wczesnej edukacji muzycznej w wymiarze praktycznym w odniesieniu do założeń edukacji zintegrowanej
Literatura podstawowa1) Sacher A. W., Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Wyd. Impuls, Kraków, 2012 2) Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, WSiP, Warszawa, 1991 3) Suświłło M., Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Wyd. UWM, Olsztyn, 2001 4) Kołodziejski M., B. Pazur (red.), Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej, Harmonia, Lublin, 2015
Literatura uzupełniająca1) Białkowski A. (red.), Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, wyd. Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa, 2012 2) Burowska Z., Głowacka E., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, wyd. Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków, 2006 3) Sacher W., Raszke B., Enzinger G., Edukacja muzyczna - od teorii do praktyki, PWSZ, Nowy Sącz, 2009 4) Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP, Warszawa, 1990 5) , „Wychowanie Muzyczne” – czasopismo dla nauczycieli, ,
Uwagi