Podstawy edukacji muzycznej

2017Z

Kod przedmiotu1976N1-PEMUZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenie dotyczy
Wymagania wstępnenie dotyczy
Opis ćwiczeń1. Podstawowa terminologia muzyczna i elementy dzieła muzycznego 2. Zabawy i ćwiczenia muzyczne z wykorzystaniem form aktywności muzycznej (śpiew, gra na instrumentach, ruch z muzyką) oraz muzyki elementarnej 3. Piosenka i jej wykorzystanie na etapie wczesnej edukacji 4. Rozwijanie percepcji i wyobraźni dziecka za pomocą muzyki programowej 5. Aktywne słuchanie muzyki 6. Organizacja procesu kształcenia muzycznego w kontekście integracji wczesnoszkolnej
Opis wykładów1. Podstawy teoretyczne i cele wczesnej edukacji muzycznej 2. Elementy psychologii rozwoju muzycznego dziecka - zdolności i uzdolnienia muzyczne 3. Formy aktywności muzycznej i treści kształcenia na etapie wczesnej edukacji muzycznej 4. Ocenianie aktywności i twórczości muzycznej dziecka 5. Płaszczyzny integracji między muzyką i innymi dziedzinami sztuki 6. Wybrane koncepcje/systemy edukacji muzycznej w Polsce i na świecie
Cel kształceniaCelem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu teorii edukacji muzycznej (cele, formy aktywności, treści kształcenia) poszerzonej o zagadnienia dotyczące rozwoju muzycznego dziecka oraz wybrane aspekty wiedzy o muzyce i kulturze muzycznej. Celem ćwiczeń jest przedstawienie sposobów realizacji wybranych form, metod i treści wczesnej edukacji muzycznej w wymiarze praktycznym w odniesieniu do założeń edukacji zintegrowanej
Literatura podstawowa1) Sacher A. W., 2012r., "Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego", wyd. Impuls: Kraków, 2) Lipska E., Przychodzińska M., 1991r., "Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka", wyd. WSiP: Warszawa, 3) Suświłło M., 2001r., "Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej", wyd. UWM: Olsztyn, 4) Kołodziejski M., B. Pazur. (red.), 2015r., „Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej”, wyd. Harmonia: Lublin
Literatura uzupełniająca1) Białkowski A. (red.), Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, t. , wyd. Instytut Muzyki i Tańca: Warszawa, 2012, s. 2) Burowska Z., Głowacka E., Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki, t. , wyd. Akademia Muzyczna w Krakowie: Kraków, 2006, s. 3) Sacher W., Raszke B., Enzinger G., Edukacja muzyczna - od teorii do praktyki, t. , PWSZ: Nowy Sącz, 2009, s. 4) Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, t. , WSiP: Warszawa, 1990, s. 5) , „Wychowanie Muzyczne” – czasopismo dla nauczycieli, t. , , , s.
Uwagi