Podstawy edukacji polonistycznej

2017Z

Kod przedmiotu1976N1-PEP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępneZnajomość współczesnego systemu językowego na poziomie maturalnym.
Opis ćwiczeńPodstawy fonetyki. Budowa i funkcjonowanie narządów mowy. Określanie cech głosek. Głoska w ciągu fonicznym. Rozwijanie sprawności językowej - ćwiczenia dykcyjne. Wyraz jako znak. Budowa i powstawanie wyrazów. Działania na wyrazach. Znaczenie wyrazów. Analiza fleksyjna i słowotwórcza wyrazów, różne rodzaje formantów. Typowe i nietypowe odmiany wyrazów. Redakcja i ocena tekstów.
Opis wykładówWspółczesny system językowy polszczyzny i jego podsystemy. Język a tekst, funkcje języka a funkcje tekstu. Komunikacja językowa i jej uwarunkowania. Mówienie a pisanie. Fonetyka języka polskiego w ujęciu pragmatycznym. Podział i charakterystyka głosek, asymilacje głoskowe. Morfologia - zagadnienia wybrane. Podsystem składniowy w systemie języka, jednostki składniowe, szyk wyrazów, granice zdania. Analiza składniowa wypowiedzeń. Społeczne uwarunkowania, funkcje i cechy różnych form wypowiedzi.
Cel kształceniaUtrwalenie i rozwinięcie znajomości podstaw gramatyki języka polskiego z zakresu fonetyki, morfologii; zapoznanie ze współczesnymi pojęciami i tendencjami rozwojowymi współczesnego języka polskiego, zapoznanie z odmiennościami w zakresie języka polskiego ze względu na uwarunkowania regionalne, środowiskowe i zawodowe, doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i w piśmie, kształtowanie wrażliwości językowej i kultury słowa. Pogłębienie rozumienia kontekstów edukacji polonistycznej na poziomie wczesnej edukacji oraz merytoryczne przygotowanie do realizacji działań dydaktycznych w zakresie kształcenia językowego na pierwszym etapie edukacji.
Literatura podstawowa1) S. Dubisz S. (red.), , Nauka o języku dla polonistów , Książka i Wiedza, Warszawa, 1997 2) R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, PWN, Warszawa , , 1996 3) A. Nagórko, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa , 2007 4) D. Ostaszewska, J. Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, PWE, Warszawa, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi