Socjologia edukacji

2019L

Kod przedmiotu1976N1-SOCE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńProblemy ogólne socjologii edukacji: ocena, autorytet, władza. Analogie sytuacji nauczyciela/pedagoga, ucznia i rodzica. Ukryty program szkoły,jego przejawy i funkcje. Struktura społeczna a edukacja. Selekcje szkolne i ich społeczne uwarunkowania. Teoria naznaczania. Edukacyjne szanse życiowe. Socjopedagogiczne problemy dzieciństwa i młodości w kontekście środowisk socjalizacyjnych; ich funkcje, znaczenie i patologie. Socjopedagogiczna problematyka płci.
Opis wykładówZarys rozwoju socjologii edukacji, jej przedmiot i funkcje wobec pedagogiki i praktyki edukacyjnej. Pole problemowe, paradygmaty, metody i funkcje. Współczesne ideologie edukacyjne. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania edukacji, socjalizacji i inkulturacji. Nierówności społeczne, naznaczenie i wykluczenie. Społeczne bariery edukacji. Socjologiczne problemy kształcenia szkolnego. Przemoc w szkole. Reprodukcja kulturowa poprzez szkołę. Demokracja a edukacja. Równość szans edukacyjnych i ich wyrównywanie. Edukacja wobec wyzwań współczesności i wobec zmiany społecznej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przygotowanie studentów do uwzględniania aspektu socjologicznego w badaniach środowisk i procesów wychowawczych, do posługiwania się pojęciami i wynikami badań socjologicznych w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych. Celem zajęć jest również doprowadzenie do umiejętności analizy podstawowych instytucji edukacyjnych i socjalizacyjnych, ich jawnych i ukrytych funkcji; stanu i zagrożeń oraz szans rozwojowych dzieci i młodzieży, zwłaszcza z uboższych kulturowo rodzin.
Literatura podstawowa1) Karkowska M., 2007r., "Socjologia wychowania, wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna", wyd. Łódź: Wyd. WSHE, 2)Kwieciński Z., 2007r., "Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne", wyd. Wrocław: Wyd. DSWE TWP, 3) Kwieciński Z.,1995r., "Socjopatologia edukacji", wyd. Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska., 4) Meighan R., 1993r., "Socjologia edukacji", wyd. Toruń:Wyd. UMK., 5) Szymański M.J., 2013r., "Socjologia edukacji", wyd. Kraków: IMPULS., 6) Mielicka H. (wstęp i opracowanie) , 2000r., "Socjologia wychowania", wyd. Kielce: Wyd. Stachurski., 7) Szymański M. J., 2000r.,"Studia i szkice z socjologii edukacji", wyd. Warszawa: Wyd. IBE., 8) Tillmann K. J., 2005r., "Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja,upodmiotowienie", wyd. Warszawa: PWN, 9) Woźniak R. B., 1998r., "Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych", wyd.Koszalin:Wydawnictwo Uczelniane BWSH., 10) Znaniecki F., 2001r., "Socjologia wychowania", wyd. Warszawa.
Literatura uzupełniająca1) Boudon R., Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, t. , Warszawa., 2008, s. 2) Bourdieu P.,Passeron J-C. , Reprodukacja. Elementy teorii systemu nauczania, t. , Warszawa: PWN, 2006, s. 3) Gromkowska-Melosik A., Gmerek T., Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjne, t. , Kraków: IMPULS., 2008, s. 4) Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, t. , Warszawa: WSiP., 1995, s. 5) Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty-Konteksty-Podteksty, t. , Kraków: IMPULS, 2012, s. 6) Kwieciński Z., Tropy – ślady – próby, t. , Poznań-Olsztyn: Wyd. EDYTOR., 2000, s. 7) Melosik Z. , Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, t. , Poznań, 2002, s.
Uwagibrak