Socjologia edukacji

2019L

Kod przedmiotu1976N1-SOCE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńProblemy ogólne socjologii edukacji: ocena, autorytet, władza. Analogie sytuacji nauczyciela/pedagoga, ucznia i rodzica. Ukryty program szkoły,jego przejawy i funkcje. Struktura społeczna a edukacja. Selekcje szkolne i ich społeczne uwarunkowania. Teoria naznaczania. Edukacyjne szanse życiowe. Socjopedagogiczne problemy dzieciństwa i młodości w kontekście środowisk socjalizacyjnych; ich funkcje, znaczenie i patologie. Socjopedagogiczna problematyka płci.
Opis wykładówZarys rozwoju socjologii edukacji, jej przedmiot i funkcje wobec pedagogiki i praktyki edukacyjnej. Pole problemowe, paradygmaty, metody i funkcje. Współczesne ideologie edukacyjne. Społeczne i środowiskowe uwarunkowania edukacji, socjalizacji i inkulturacji. Nierówności społeczne, naznaczenie i wykluczenie. Społeczne bariery edukacji. Socjologiczne problemy kształcenia szkolnego. Przemoc w szkole. Reprodukcja kulturowa poprzez szkołę. Demokracja a edukacja. Równość szans edukacyjnych i ich wyrównywanie. Edukacja wobec wyzwań współczesności i wobec zmiany społecznej.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przygotowanie studentów do uwzględniania aspektu socjologicznego w badaniach środowisk i procesów wychowawczych, do posługiwania się pojęciami i wynikami badań socjologicznych w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych. Celem zajęć jest również doprowadzenie do umiejętności analizy podstawowych instytucji edukacyjnych i socjalizacyjnych, ich jawnych i ukrytych funkcji; stanu i zagrożeń oraz szans rozwojowych dzieci i młodzieży, zwłaszcza z uboższych kulturowo rodzin.
Literatura podstawowa1) Karkowska M., Socjologia wychowania, wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, Łódź: Wyd. WSHE, 2007 2) Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław: Wyd. DSWE TWP, 2007 3) Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko: Mazurska Wszechnica Nauczycielska, 1995 4) Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń:Wyd. UMK, 1993 5) Szymański M.J., Socjologia edukacji, Kraków: IMPULS, 2013 6) Szymański M. J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa: Wyd. IBE, 2000 7) Tillmann K. J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja,upodmiotowienie, Warszawa: PWN, 2005 8) Woźniak R. B., Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin:Wydawnictwo Uczelniane BWSH, 1998 9) Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa: PWN, 2001
Literatura uzupełniająca1) Boudon R., wyd. Warszawa: PWN, Efekt odwrócenia. Niezamierzone skutki działań społecznych, 2008r., tom 2) Janowski A., wyd. Warszawa: WSiP, Uczeń w teatrze życia szkolnego, 1995r., tom 3) Żłobicki W., wyd. Kraków: IMPULS, Ukryty program w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją, 2002r., tom 4) Gromkowska-Melosik A., Gmerek T., wyd. Kraków: IMPULS, Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, 2008r., tom 5) Kwieciński Z., wyd. Kraków: IMPULS, Pedagogie postu. Preteksty-Konteksty-Podteksty, 2012r., tom 6) Kwieciński Z. , wyd. Toruń-Olsztyn Edytor, Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, 2002r., tom 7) Bourdieu P.,Passeron J-C. , wyd. Warszawa: PWN, Reprodukacja. Elementy teorii systemu nauczania, 2006r., tom
Uwagibrak