Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-WMBP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńFormulowanie celów, problemów, przedmiotu i podmiotu badan. Zmienne i wskaźniki do badan. Wybrane narzedzia badawcze. Sposoby prezentacji danych statystycznych
Opis wykładówMetodologia jako nauka o nauce ( pojęcie i cechy poznania naukowego, podstawowe pojęcia, terminy i procedury badawcze). Analiza porównawcza strategii i metod badawczych stosowanych w pedagogice. Zasady pisarstwa naukowego. Etyczne problemy badan naukowych
Cel kształceniaGłównym celem przedmiotu jest osiągniecie takiego zakresu kompetencji i umiejetnosci , ktory da odpowiednie przygotowanie studentow do podjęcia dzialan badawczych. Student powinien posiąść niezbędna wiedze metodologiczna i odpowiedni poziom wiadomosci w zakresie procesu badawczego
Literatura podstawowa1) Babbie E, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2004 2) Nachmias D., Frankfort- Nachmias Ch., Metody badawcze w naukach społecznych,, Zysk i S-ka, 2001 3) Palka S (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, GWP, 2010 4) Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Wydawnictwa akademickie i Profesjonalne, 2008
Literatura uzupełniająca1) Silverman D., wyd. PWN, Interpretacja danych jakościowych , 2008r., tom 2) Creswell J., Projektowanie badań naukowych, 2013r., tom 3) Konarzewski K., wyd. WSiP, Jak uprawiać badania oświatowe. metodologia praktyczna, 2000r., tom
Uwagi