Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych

2018Z

Kod przedmiotu1976N1-WMBP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńFormulowanie celów, problemów, przedmiotu i podmiotu badan. Zmienne i wskaźniki do badan. Wybrane narzedzia badawcze. Sposoby prezentacji danych statystycznych
Opis wykładówMetodologia jako nauka o nauce ( pojęcie i cechy poznania naukowego, podstawowe pojęcia, terminy i procedury badawcze). Analiza porównawcza strategii i metod badawczych stosowanych w pedagogice. Zasady pisarstwa naukowego. Etyczne problemy badan naukowych
Cel kształceniaGłównym celem przedmiotu jest osiągniecie takiego zakresu kompetencji i umiejetnosci , ktory da odpowiednie przygotowanie studentow do podjęcia dzialan badawczych. Student powinien posiąść niezbędna wiedze metodologiczna i odpowiedni poziom wiadomosci w zakresie procesu badawczego
Literatura podstawowa1) Babbie E., (2004) Badania społeczne w praktyce, Warszawa PWN , 2) NachmiasD., Frankfort- Nachmias Ch.( 2001)Metody badawcze w naukach spolecznych, Poznan, 3) Konarzewski K.(2000) Jak uprawiać badania oswiatowe 4) Red. Palka S., Podstawy metodologii badan w pedagogice, Gdańsk 2010, 5) Rubacha K., Metodologia badan nad edukacja, Warszawa 2008, 6) Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badan w pedagogice 7) Pilch T. , Bauman T., Zasady badan pedagogicznych, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi